Grannkritik mot reningsverk i Vappa

Kulturmiljö och vattenkvalitet i Mälaren är det som i huvudsak oroar boende i de sydvästra delarna av Enköping i samband med det planerade nya reningsverket vid Vappa.

23 augusti 2019 10:00

I ett av de remissyttranden som lämnats i samrådet om tillståndsansökan enligt Miljöbalken för reningsverket skriver en boende i Haga att bostäder i huvudsak byggs åt andra håll än söderut och riksväg 55. Därför borde reningsverkets placering följa bebyggelsen, utan att läggas i direkt anslutning till den.

I samma remissyttrande påpekas också att det finns risk för att orenat avloppsvatten släpps ut vid Haga badstrand, något som också skulle kunna påverka Bredsandsbadet.

Att Haga badstrand som tillhör Haga bostadsrättsförening finns och bör beaktas påtalas också i ett yttrande från föreningen.

Flera yttranden understryker att herrgårdslandskapet bör hanteras varsamt och att reningsverket kommer att förfula landskapsbilden, och att det om det ändå byggs vid Vappa utformas så diskret som möjligt. Ett yttrande avslutas med att konstatera att kommunen "genomgående underskattar anläggningens påverkan på natur- och kulturmiljö, utsläpp av lukt, buller, trafik och transporter.

Samrådsyttrandet från VafabMiljö ser gärna ett utökat samarbete angående avfall från det planerade reningsverket och påpekar att där behöver finnas plats för så kallat externslam från enskilda avlopp. VafabMiljö vill också ha fortsatt möjlighet att lämna lakvatten från Annelund till ett nytt reningsverk.

Räddningstjänsten påminner om att en ny biogasanläggning behöver nytt tillstånd, och Trafikverket om att nya utfarter till allmän väg kräver tillstånd, och nya ledningar vid vägar kräver avtal.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille