Fackförbunden hade lämnat ett gemensamt yttrande till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden inför beslutet om effektiviseringar/besparingar på det senaste sammanträdet.

I beslutet "om långsiktiga åtgärder för effektivisering" ingår en genomgående effektivisering på 1 procent som läggs ute på verksamheterna. Det handlar om elva miljoner kronor på ett år (2020).

Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Vision uttrycker oro över nedskärningarna inom skolans område, som de anser drabbar kärnverksamheten.

"Vi samtliga fackförbund ser med oro på de nedskärningar som kommer att drabba kärnverksamheten, en kärnverksamhet som redan är underfinansierad efter tidigare års nedskärningar. Den uttalade nedskärningen med 1 procent på alla enheter kommer att slå ojämnt och orättvist mot de enheter som redan idag kämpar med ekonomin", skriver facken.

Dessutom undrar de om man inom kommunen verkligen har gått igenom alla möjliga verksamheter som ligger utanför kärnverksamheten och prioriterat bland dessa.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i enlighet med förslaget, med några undantag.

Nedläggningen av öppna förskolan Pluto ska inte påbörjas 2019. Det samma gäller nedläggningen av familjedaghem i Torstuna.

När det gäller samordningen av skolskjutsar så ska den genomföras "under förutsättning att schemaförändringar bedöms kunna genomföras med små konsekvenser för eleverna".

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden lämnar över informationen om besparingsbeslutet till kommunens budgetberedning med en kommentar:

"En besparing genom "effektivisering" av verksamheterna kan leda till försämrad kvalitet".