Region Uppsala har tagit fram ett förslag med principer för hur pendlarparkeringarna för bilar och cyklar ska vara utformade i länet. Tanken är att parkeringarna ska bli mer likartade i utformningen och med bra standard så länsborna får det lättare att kombinera bil- och cykelåkning med kollektivtrafiken, vilket är en del i arbetet med klimatmålen.

– Det ska vara samma standard på de stora pendlarparkeringarna i hela länet, som exempelvis hårdgjorda ytor, anslutande gång-cykelvägar till parkeringen, trafikinformation och bra belysning så det känns tryggt, säger Cecilia Carlqvist, infrastrukturstrateg vid kollektivtrafikförvaltningen i region Uppsala.

Principerna gäller parkeringar längs det statliga vägnätet men samarbete sker även med kommunerna.

En inventering har gjorts av befintliga pendlarparkeringar för både cykel och bil i länet. Vilka parkeringar som ska styras av de nya principerna är inte klart, en analys ska göras över var behoven finns.

– Det är bra att ha principer att följa i byggprocessen. Exempelvis så ska väg 55 byggas om till 2+1 väg och det behövs en pendlarparkering i Skolsta, där finns ingen idag, säger Cecilia Carlqvist.

I Sävsta norr om Örsundsbro finns behov av att bygga ut pendlarparkeringen, likaså vid Salnecke och vid skolan i Örsundsbro.

­– I Håbo har det byggts en del nya pendlarparkeringar och vi har inte identifierat något behov där, men vi för en dialog med kommunen, säger Cecilia Carlqvist.

Förslaget är nu ute på remissrunda till bland annat länets kommuner, olika myndigheter och organisationer och svar ska lämnas senast den 15 februari.