Bo växelvis bra även för små barn

Farhågor om att små barn far illa av att flytta mellan mamman och pappan när föräldrarna har separerat verkar vara ogrundade. De mår ­snarare bättre än barn som bor med bara en förälder.

7 september 2017 18:00

Den slutsatsen drar forskare vid Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet i studie som publiceras i tidskriften Acta Paediatrica. Studien omfattar nära 3 700 barn i åldern tre till fem år i Uppsala.

– Våra resultat bör vara lugnande besked för föräldrar som funderar över om de gjort rätt när de kommit överens om gemensam vårdnad med växelvis boende för sina små barn, säger psykologen Malin Bergström, forskare vid Centrum för ojämlikhetsforskning, CHESS, vid Karolinska insstitutet och Stockholms universitet.

Sedan en ny lag om gemensam vårdnad trädde i kraft för snart 30 år sedan har det blivit allt vanligare att barnen efter en separation växlar mellan att bo lika mycket hos pappan som hos mamman. Både i Sverige och internationellt har en del debattörer kallat detta för ett gigantiskt experiment och hot mot ett växande antal barns psykiska hälsa.

– I synnerhet för små barn har förutsägbarhet och kontinuitet sagts vara viktigare för deras psykiska välbefinnande än en fortsatt vardagskontakt med båda föräldrarna. Ingen svensk studie före vår har dock undersökt om så verkligen är fallet, säger ­Malin Bergström.

I den nya studien besvarade både föräldrarna och barnens förskollärare ett ofta använt frågeformulär för att upptäcka eventuella känslomässiga och psykologiska symtom hos barn, till exempel hyperaktivitet, ängslighet, bristande uppmärksamhet och problem i kontakten med andra barn.

Svaren bekräftade inte farhågorna om att barn med växelvist boende skulle vara en särskilt utsatt grupp.

– När det gällde förekomsten av psykologiska besvär fanns det enligt föräldrarna i själva verket inga påtagliga skillnader mellan barn i intakta familjer och barn med växelvist boende. Däremot var psykologiska problem något vanligare bland barnen som bodde hela eller nästan hela tiden hos bara en förälder, säger Malin Bergström.

Enligt forskarna skickar den nya studien en viktig signal till kritiker av gemensam lika vårdnad med växelvist boende, både i Sverige och andra länder.

Samtidigt betonar de att den också lämnar flera frågor obesvarade och inte heller är något slags facit för hur alla barn bör bo efter en separation.

– Vi vet till exempel inte om en förklaring till att barnen med växelvist boende mådde bättre var att de redan före separationen hade mindre psykologiska problem än barnen som bodde hos bara en förälder. För en del barn kan förstås enskild vårdnad vara den bästa lösningen när föräldrarna separerar, säger Malin Bergström.

Växelvist boende allt vanligare

För 30 år sedan var normen att barnen bodde hos mamman efter en separation. Att pappan fick vårdnaden var ovanligt och bara någon enstaka procent av skilsmässorna slutade med att barnen bodde växelvis med både mamman och pappan.

Efter lagen om gemensam vårdnad 1998 har växelvist boende gradvis blivit allt vanligare och är nu nästan lika vanligt som att barnen efter en separation bor mesta eller hela tiden hos en förälder.

Av förskolebarnen i den nya studien bodde 92,1 ­procent i intakta familjer, 3,7 procent i växelvist boende, 2,2 procent mest hos en förälder och 2 procent hos bara en förälder.

Varje år är omkring 50 000 barn i Sverige med om att föräldrarna separerar, de flesta dock efter att ha passerat förskoleåldern.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross