Endast det bästa är gott nog

Det är utmärkt att Skolinspektionen vågar handla snabbt och resolut. Undervisningskvaliteten i skolan måste värnas vare sig det handlar om friskolor eller om kommunala skolor.

1 oktober 2011 00:00

Skolans värld är sluten. Det kan hända mycket i klassrum och korridorer innan någon reagerar och slår larm. Men undervisningskvaliteten i skolan måste värnas vare sig det handlar om friskolor eller om kommunala skolor. Därför är en fungerande och återkommande kontroll av varje skolas verksamhet nödvändig.

Nyligen valde Skolinspektionen att tillfälligt stänga Fredens skola i Göteborg, sedan en tillsyn visat på många och allvarliga brister. Information om missförhållandena, som bland annat kom från skolans rektor och lärare, föranledde stadsdelsförvaltningen att anmäla skolan till Skolinspektionen, som utförde tillsynen med föredömlig snabbhet. Myndigheten konstaterar att skolmiljön, under de fyra veckor skolan varit i drift, i hög grad präglats av kränkningar mot elever och lärare. Miljön har framstått som hälsofarlig för eleverna såväl psykosocialt som fysiskt. Eleverna har heller inte fått den undervisning, som de har rätt till enligt skollagen.

Det är utmärkt att Skolinspektionen har fått befogenhet att stänga skolor, som inte lever upp till grundläggande kvalitetskrav. Fallet i Göteborg visar dessutom med all tydlighet att myndigheten vågar använda sina befogenheter på ett lika direkt som resolut sätt. Stängningen av Fredens skola är ett skolexempel på hur en misskött skola bör hanteras.

Många föräldrar hade dock redan innan dess valt att agera på egen hand. Av de 118 elever som fanns på skolan när den startade fanns endast 58 kvar då den stängdes. Det är med andra ord troligt att skolan så småningom hade kommit att läggas ned på grund av bristande elevunderlag.

Det går på goda grunder att ifrågasätta hur huvudmannen för Fredens skola över huvud taget kunde få starta sin verksamhet? Svaret stavas bristande kontroll. I dag kontrolleras det inte per automatik att nystartade skolor bedrivs på sådant sätt som angetts i ansökningarna.

Det ska det bli ändring på. Enligt generaldirektören för Skolinspektionen, Ann-Marie Begler, ska myndigheten med från och med nästa år börja kontrollera skolor innan de startar. Bland annat ska det kontrolleras att det anställts rektor, lärare och personal och att det finns utrusning och tillräckliga lokaler för verksamheten.

Det är en kontroll som kan stoppa de mest oseriösa aktörerna. Men det behövs fler kontroller. I synnerhet på de skolor där försämringarna sker gradvis och så sakta att varken personal eller föräldrar helt och hållet lägger märke hur illa det blivit. Då krävs det en inspektion som självmant gör tillsyn med jämna mellanrum.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!