Låt oss sjunga en sång för kulturen!

KULTURDEBATT. Växla upp i dag, inte i morgon! De gemensamma kultursatsningarna i Uppsala måste öka, skriver Calle Nathanson, kulturdirektör i Landstinget i Uppsala län.

7 maj 2013 09:01

Uppsala län har ett förhållandevis rikt kulturliv som i första hand vilar på några starka kulturinstitutioner men det finns avsevärt mer att göra för att utveckla kulturområdet. Genom att låta konst och kultur ta mer plats ökar länets attraktionskraft. Det kommer i sin tur att vara en framgångsfaktor i de utmaningar som samhället generellt står inför. Men insatserna på kultur behöver förstärkas under de kommande åren. Visserligen har landstinget i Uppsala redan ökat sina insatser men även länets kommuner har anledning att ytterligare växla upp för att möjliggöra de höga ambitionerna. Kulturministern har bland annat här i UNT (23/2) klargjort att staten inte kommer att öka sin insats. Varenda riskkapitalist är mer än välkommen att bli mecenat med dessvärre finns det få av detta släkte.

Länet är helt enkelt för litet och kulturområdet för skört för att de offentliga parterna ska gå åt olika håll och då handlar det främst om de två största finansiärerna: Landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun.

Länets kulturinstitutioner med Musik i Uppland, Upplandsmuseet och Uppsala stadsteater håller alla hög klass, tidvis högre än motsvarande institutioner i Stockholms län. Men med så starka institutioner riskerar utrymmet för det fria kulturlivet i länet att begränsas. De offentliga institutionerna har därför ett ansvar för att lyfta arrangörer, fria grupper och aktörer inom kulturmiljöområdet. Det fria kulturlivet utgör en viktig motpol till institutionerna för att det experimentella, kreativa och livsavgörande samtalet som kultur kan erbjuda ska få liv.

Landstinget i Uppsala län har tillsammans med kommunerna och representanter för kulturskapare och civilsamhället genom den regionala kulturplanen 2013-2014 pekat ut en rad satsningar inom kultområdet. Dessa genomförs enligt plan men det är redan nu dags att blicka framåt och i likhet med den vision som sträcker sig 10 år framåt i tiden mejsla ut vilka kultursatsningar som ska göras.

Jag ser tre insatser som behöver utvecklas gemensamt mellan landstinget och kommunerna i länet och där Uppsala kommun måste ta ett större ansvar än övriga kommuner.

Litteraturen. Studieförbundet Studiefrämjandet har genom projektet Litteraturcentrum visat att folkbildningen spelar en viktig roll även i 2000-talet. Idén är att bygga upp en verksamhet som erbjuder författare skrivarplatser och arrangerar litterära evenemang i både Uppsala stad och län. Folhögskolorna Biskops-Arnö tillsammans med Wiks folkhögskola är med sina skrivarlinjer viktiga aktörer och läns- och folkbiblioteken fundamentala för en fungerande infrastruktur. Men det gäller att våga satsa i dag och inte i morgon. Landstinget har för år 2013 satsat 500 000 kr i Litteraturcentrum men här måste flera sätta ner foten och gå in med finansiering, inte minst Uppsala kommun, annars riskerar projektet gå förlorat. Just nu planeras liknande och avsevärt större litteratursatsningar bland annat i Stockholm. Låt inte chansen att lyfta Uppsala som litteraturens län glida ur händerna på oss.

Bildkonsten. Uppsala län saknar en regional bildkonstverksamhet. Visst finns det konstverksamheter i flera av kommunerna i länet men ingen har i dag en regional spännvidd. Landstinget utreder nu möjligheterna för en bildkonstverksamhet som ska utgå från de förutsättningar som redan finns, dvs Upplandsmuseet men gärna i samarbete med Uppsala konstmuseum och Universitet med dess samlingar. Att planera nya lokaler för bildkonst är enligt mig att börja i fel ände, i stället måste vi först fokusera på innehållet. Ett regionalt bildkonstuppdrag med utställningar och ett nytt sätt att tänka konst i stadsrummet kan bli verklighet redan under nästa år. Låt detta få utvecklas under några år och ta därefter upp debatten om behovet av en ny konsthall i Uppsala stad. Och släpp idén med ett nytt konstmuseum på Uppsala slott - gärna ett museicenter på slottet men samtida konst ska visas i andra lokaler.

Internationell lyskraft. Uppsala har i dagsläget några få evenemang av internationell karaktär samtidigt som institutionerna bär upp internationella utbyten. Men det finns all anledning att både ta tillvara de internationella evenemang som redan finns samtidigt som nya utvecklas. En storstad som Uppsala saknar en scen för dans men Uppsala stadsteater rymmer de fysiska möjligheterna. En sådan satsning kan bli verklighet i ett samarbete mellan landstinget och Uppsala kommun. Det finns också utrymme att satsa mer på musik och då särskilt lyfta det som är specifikt med Uppsala som län, nämligen folkmusiken. Eric Sahlström Institutet är världsunikt men en oslipad diamant. En satsning på folk- och världsmusik tillsammans med de två intilliggande länen Gävleborg och Dalarna är verkligen något att gå vidare med.

Ett starkt och mångfacetterat kulturliv formar identiteter och möjliggöra det demokratiska samtalet som är nödvändigt för att skapa ett socialt hållbart samhälle. Vill vi tro på kulturens kraft, se dess möjligheter att skapa attraktion och i förlängningen även tillväxt behövs det gemensamma krafttag. Så låt oss tillsammans sjunga en sång för kulturen, Uppsala.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Calle Nathanson: Kulturdirektör i Landstinget i Uppsala län