Stöd finns att få för anhörigvårdare

28 november 2018 06:15

Svar till insändare av A Berglund 15/11

Att få vård av en anhörig upplevs som insändare A. Berglund skriver ofta som en trygghet, för den som behöver och kanske även från den som ger omsorg. Vi hoppas och tror att de flesta även vill göra detta av omsorg för den man håller av. Men givetvis finns stöd att få från kommunen, både i form av stöd från Anhörigcentrum men också i form av hemsjukvård, hemtjänst eller vård-och omsorgsboende i de fall den enskilde behöver detta.

För att diskutera behov av insatser från kommunens äldreomsorg kan ni vända er till Seniorguide i Uppsala på telefon 018-727 65 00 eller e-post seniorguide@uppsala.se

Vad gäller krav som ställs på privata vårdgivare liksom kommunens egna verksamheter finns ett styrdokument som anger riktlinjer för utförande och uppföljning av äldreomsorg. Styrdokumentet heter ”Program för kommunalt finansierad verksamhet inom äldreomsorgen” och går att ta del av i sin helhet via www.uppsala.se/aldrenamnden. För privata utförare kompletteras detta dokument med så kallade förfrågningsunderlag där vi mer i detalj anger krav på verksamheter inom äldreomsorg i Uppsala kommun. Dessa går att ta del av via www.utforare.uppsala.se/sv/stod-omsorg/bli-utforare/

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jesper Kyrk,