Ingen information om ledstråken

22 februari 2019 06:30

Det ligger i sakens natur att en kommun gärna informerar allmänheten om åtgärder som vidtas för att underlätta framkomligheten på gator och vägar och öka trafiksäkerheten. Myndigheters serviceskyldighet är dessutom påbjuden i Förvaltningslagen (6 §). Satsningen på att göra Uppsala till Sveriges bästa cykelstad är ett belysande exempel. På kommunens hemsida kan den intresserade klicka fram en karta över existerande cykelvägar där till och med uppgifter om var däcken kan pumpas är angivna. Man berättar vidare om planerade cykelvägar.

Men det finns ett anmärkningsvärt undantag från kommunens vilja att vara öppen och tillgänglig. Det gäller information om de ledstråk för synskadade som sedan en tid tillbaka anlagts i Uppsalas centrala delar. I detta fall är tystnaden total. Trots ett flertal framställningar vägrar Stadsbyggnadsförvaltningen och dess enhet för planering och utveckling att uppge för Synskadades Riksförbund i Uppsala län på vilka gator och platser ledstråken finns.

Kommunens avvisande hållning är särskilt nedslående för SRF:s blinda och gravt synskadade medlemmar. Ledstråken ger dem möjlighet att på egen hand orientera och röra sig med sina vita käppar ute på sta’n. Genom att undanhålla var ledstråken lagts ut motverkar i själva verket kommunen deras vägledande och stödjande syfte.

Våra krav på information är blygsamma. Någon karta motsvarande vad cyklisterna erbjuds har vi inte frågat efter. Vi nöjer oss med en enkel förteckning på en A4-sida över ledstråkens nuvarande och eventuellt framtida sträckning. Mer begär inte våra medlemmar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Wieslaw Wasowski