Hammarparken behöver skyddas

21 juni 2019 06:30

Parken är en äldre blandskog med gran, tall, asp, ek, sälg och flera olika naturtyper, precis en sådan skog där också människor trivs. Där finns signalarter, rödlistade och fridlysta arter som blåsippor och grodor. En bred cykel- och promenadväg löper genom området. Den är även skolväg från och till angränsande områden. Hammarparken är ett utflyktsmål och välbesökt av människor i alla åldrar. Särskilt viktigt för barnen och de äldre. Fågelkonserter kan avnjutas i kvällssolen både i skogen och från Ekebydalen.

Skogen ingår i grönkilen som, via Rödbergsparken och Arosparken binder ihop centrala staden med Hågadalen. Den är viktig för aspnätverket och för Flogstas tallar. Det finns inga argument till försvar för en skövling. De som förväntas kunna flytta in kommer inte från bostadskön, det nybyggda blir helt enkelt för dyrt.

Hammarparken är i dag invånarnas gemensamma egendom. Att kommunen planerar för försäljning känns märkligt med dagens kunskaper om hälsa, boendemiljö, biologisk mångfald och klimatanpassning.

De 14 höghus som ska byggas skövlar det mesta av skogen. Hela brynet mot Eriksbergsvägen kommer att huggas ner. Tre av höghusen byggs på nuvarande vägen, som flyttas och gör intrång i Ekebydalen. Hela landskapsbilden förändras och gör dalen mindre lämplig för friluftsliv, odling och rekreation.

Städer över hela världen satsar nu på plantering av träd för att få svalka, rena luften, syresätta den, absorbera koldioxid och hantera förväntade extremväder. Då tänker Uppsala skövla skogsområden (sker på fler håll än i Eriksberg) och sträva efter en stadsmässighet som andra länder nu försöker komma ifrån.

Att därtill, som närboende till Hammarparken, tvingas bo vid en byggarbetsplats under åratal, med buller, sprängningar, byggtrafik, damm, trängsel och störningar kan väl knappast ens vara förenligt med mänskliga rättigheter. Har ni ägnat detta någon tanke?

Hälsostörningarna kommer ge ökade samhällskostnader. Det gör också övriga förluster av ekosystemtjänster som i dag alldeles gratis bidrar till ett socialt och ekologiskt hållbart Eriksberg. Köpeskillingen från exploatörerna är i sammanhanget bara en mindre engångssumma som inte på något sätt kan kompensera för de förluster som väntar för Eriksbergsborna och för kommunen.

Varför gör ni på detta viset?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Margareta Hallqvist