God psykosvård även i fortsättningen

I en insändare (26 november) riktar en anhörig till en patient som vårdats på avdelning 114 kritik mot att avdelningen med nio platser kan komma att stängas vid årsskiftet. Här bedrivs så kallad mellanvård framförallt för patienter med schizofreni eller en schizofreniliknande psykos.

30 november 2016 06:35

Skribenten oroar sig för konsekvenserna, att hennes sjuka syster ska hamna i kläm och inte få adekvat vård. Jag uppfattar en hel del oro i skrivelsen och vill som ansvarig chef understryka att berörda patienter även framöver kommer att erbjudas god vård och stöd av kompetent personal.

Enligt förslaget ska vården fortsätta ges av ett mobilt team i patienternas hem, en vårdform som behöver ut­ökas och förnyas inom specialistpsykiatrin som helhet. Vi ser därför detta som en utveckling som vi bedömer kommer att uppskattas och vara till nytta för många berörda patienter. Psykoser ser väldigt olika ut och lugnet i hemmet är ofta till gagn för tillfrisknandet. Det mobila teamet kan dessutom snabbt vara på plats vid oro eller kris. För patienter i behov av heldygnsvård kommer det, enligt förslaget, finnas platser på vårdavdelning 1 i psykiatrihuset på sjukhusområdet.

Jag vill samtidigt betona att stängningen endast är ett förslag som ingår i specialistpsykiatrins ansträngningar att hålla budget; kostnadsanpassningar som berör samtliga verksamheter på Akademiska sjukhuset. Beslut kommer att tas efter en risk- och konsekvensanalys där både patientperspektivet och ekonomin beaktas. Det kommer även att göras en riskbedömning tillsammans med de fackliga organisa­tionerna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!