Fortfarande svårt hinna över gatan i Uppsala

Uppsala kommun är sedan april 2018 medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer. Nätverket består idag av över 500 medlemsstäder i 37 länder världen över.

4 augusti 2019 06:00

Syftet med detta är att främja möjligheten för äldre att leva ett friskt, självständigt och oberoende liv. Det är utan minsta tvekan en mycket bra idé. Det har dock gått 15 månader sedan kommunen anslöt sig till WHO:s nätverk och få är de observerbara åtgärder Uppsala kommun vidtagit för att leva upp till nätverkets syfte och mål.

De gröna gubbarna vid centrala övergångsställen lyser fortfarande en alltför kort tid, för att en person även med måttligt gång­problem, säkert ska kunna hinna över gatan.

Uppsala kommuns ­trottoarer används ännu mycket frekvent av fullvuxna cyklister som ofta också­ färdas i hög fart och gärna­ använder ringklocka eller­ tillrop för att gång­trafikanter ska bereda dem fri ­framfart. Något som helst ska ske skyndsamt för att undvika en fysisk kontakt.

Är man då en äldre person och beroende av en ­rollator för att ta sig fram säkert, är det svårt att hinna undan i tid. Vilket medför att det dagligen förekommer att äldre människor­ körs omkull och ibland måste transporteras till sjukhus för vård.

Att en på trottoaren gående människa, som i cyklistens ögon är senfärdig, övergjuts med olika mer eller mindre fantasifulla invektiv, hör numer till vardagslivet för de allt färre äldre som verkligen vågar sig ut i ­dagens centrala Uppsala.

Ingenstans i de lokala trafik­föreskrifterna kan jag finna att trottoarer avsedda för gångtrafik numer även ska härbärgera cyklister inom Uppsala kommun.

Men om det är så att det är fritt fram att använda samtliga trottoarer som ­cykelbana, borde kommunen omgående lägga ner den satsning man gör på trygga cykelbanor och i stället börja intressera sig för att skapa trygga gångbanor,­ som även äldre kan och ­vågar använda.

I sammanhanget kan det också konstateras att någon­ trafikpolis tydligen inte längre heller finns, som intresserar sig för en trygg ­trafikmiljö för gångtrafikanter.

I enlighet med de aviserade­ strävanden mot den äldre­vänliga stad man säger sig vilja åstadkomma, upp­manas härmed ansvariga inom Uppsala kommun att se till att ljusreglerade övergångsställen är ”gröna” tillräckligt länge för att äldre människor tryggt ska kunna korsa gator. Samt verka för att vuxna människors användande av trottoarer som cykelbanor stoppas, så äldre människor tryggare kan använda dessa.

Aktion mot mål, tack!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Örjan Florén, Uppsala