Besluten ska gå att överklaga

16 juni 2018 06:30

Svar på insändaren av Bengt Stranding 7/6

Vi beklagar att du har mött exempel på brister när det gäller verkställande av beslut som Uppsala kommun har fattat, men uppskattar att du framför dem så att vi kan erbjuda ännu bättre vård och omsorg. Vi arbetar alltid för att uppnå en rättssäker myndighetsutövning och biståndshandläggning samt för att kunna verkställa beviljade insatser så snart som möjligt.

Korttidsvården inom äldreomsorgen fungerar så här: När en person har beviljats korttidsvård och det finns en ledig plats kontaktar den som är ansvarig för verksamheten den det berör eller någon närstående.

Den som har blivit erbjuden en ledig plats förväntas att genast börja använda den. Om någon avstår från platsen kan biståndshandläggaren ompröva behovet. Under tiden som en person väntar på en korttidsplats erbjuder kommunen hemtjänst för att behoven ska tillgodoses. Om du har sett brister kan vi ordna ett personligt möte mellan dig och någon på äldreförvaltningen, där vi reder ut vad som behöver förbättras.

Det stämmer att Uppsala kommun inte alltid har lyckats med att verkställa LSS-beslut inom tre månader. Framförallt har det varit svårt när det gäller LSS-boende, kontaktperson och avlösare.

Trots att det de senaste åren har tillkommit närmare 50 nya LSS-bostäder finns det behov av fortsatt utbyggnad. Det händer också att beslutet inte kan verkställas för att personen tackar nej till erbjuden bostad. Det är en utmaning att hitta lediga lägenheter som passar för personers enskilda önskemål.

När det gäller kontaktperson och avlösare handlar det dels om brist på personer som vill arbeta med uppdragen och dels om att matcha med rätt person utifrån individens behov och intressen.

Uppsala kommun arbetar mycket med att skapa kanaler för att personer ska kunna föra sin talan. Till exempel har vi startat ett LSS-råd och en arena för samråd kring myndighetsutövning där representanter för brukar- och intresseorganisationer ingår.

Du har även en kommentar om ensamkommande barn som har fått sin ålder uppskriven. Uppsala kommun gör egna individuella bedömningar utifrån den information som finns i ärendet hos kommunen, där Migrationsverkets beslut är en del av underlaget. Det är naturligtvis olyckligt om någon har fått påminna kommunen för att få ett beslut. Vi arbetar ständigt med att förbättra oss för att möta människors behov på bättre sätt. Alla har rätt att få ett beslut som är möjligt att överklaga.

↔Carina Juhlin,

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tomas Odin, Kaisa Björnström,