Orimligt att husägare ska skotta trottoarerna

Insändare 27 februari 2020 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt beslut i Uppsala kommunfullmäktige (förlängt senast 20160116) förelägger Uppsala kommun i likhet med drygt 60 procent av landets kommuner alla fastighetsägare inom detaljplanelagt område att snöröja och halkbekämpa trottoaren utanför respektive fastighet. Detta kan kommunen göra med stöd av lag 1998:814 som härrör från den ursprungliga ordningsstadgan från 1868 då det inte fanns snöplogar. 

Vår grannkommun Knivsta har däremot 20160822 tagit beslut att ansvara för tillkommande 13 790 löpmeter trottoarer till en beräknad kostnad av 200 000 kr/år. Som bakgrund till beslutet har förvaltningen angett;

 ”Flertalet av de gångbanor/trottoarer som ligger utmed privata fastigheter snöröjs inte i dagsläget. Resultatet av dåligt snöröjda gångbanor/trottoarer ser förvaltningen som en trafikfara då man tvingar ut trafikanter i vägbanan och då framförallt barn och unga som går till och från skolor samt andra verksamheter.” 

Beslutet i Knivsta togs efter att ett medborgarförslag inkommit. Denna möjlighet att förstärka demokratin saknas i Uppsala kommun, trots att motioner om detta funnits. Senast i november 2019 avslogs en sådan motion.

Givetvis ska inte debitering av fastighetsägarna ske – alla har ju rätt att använda trottoarerna! Detta har heller ej gjorts i de kommuner som tagit över vinterväghållningsansvaret för gångbanorna. 

Villaägarnas Riksförbund har under tiden december 2018 - januari 2019 låtit undersöka vem småhusägare anser ska snöröja, plocka bort skräp med mera på gångbanor. I enkäten anser 84 procent av småhusägarna att kommunen ska ansvara för snöröjningen.

Många kan inte till följd av ålder, sjukdom, funktionshinder, semester eller att de befinner sig på arbetet, snöröja gångbanan, men det tar inte lagen hänsyn till. Den enskilde husägaren kan till och med bli skadeståndsskyldig, om det sker en halkolycka trots att kommunen äger marken.

Totalförsvarsplikten (lag 1994:1809) skiljer inte på i vilken kommun man bor och med detta i åtanke förefaller det helt orimligt att plikten att snöröja och halkbekämpa kommunalt ägd mark kan skilja beroende på i vilken kommun man bor.

Nu är det dags för Uppsala Kommun att ta sitt förnuft till fånga och axla det ansvar för vinterväghållningen som man borde gjort för länge sedan.

För Sunnersta egnahemsförening

Ämnen du kan följa