Oviss framtid för Rikshems hyresgäster i Gränby

12 juni 2012 16:06

RIKSHEM I GRÄNBY. Hyresgästföreningen i Gränby har under året som gått slitit hårt. När Rikshem berättade att man tänkte yrka på en hyreshöjning på 43 procent gungade det till under våra fötter. Ett tag svängde vi mellan apati och aktion. Det senare vann. Vi har på alla tänkbara sätt visat Rikshem och Uppsalas politiker på konsekvenserna av chockhöjda hyror: gentrifiering, trångboddhet och ökat bidragsberoende.

Nu publiceras två längre uppsatser vid Uppsala universitet. Slutsatsen i båda är att det som nu hotar att ske i Gränby inte är socialt hållbart och inte heller nödvändigt. Masterstudenten Sara Söderqvist, som under vintern och våren har följt renoveringen på nära håll, rapporterar också att det bland hyresgästerna råder frustration över Rikshems agerande, till exempel gällande bristfällig information.

Vi i den lokala hyresgästföreningen har sökt lösningar. Vi har anordnat boendemöten och bjudit in Rikshem, eftersom de själva inte har hållit hyresgästerna i Gränby informerade. Vi har genom insändare, debattartiklar och också i direkt kontakt med Rikshem lagt fram realistiska alternativ. I andra delar av landet renoveras miljonprogram utan dessa drastiska hyreshöjningar.
Vi har suttit i samrådsmöten med Rikshem, och förmedlat vår och våra grannars oro. Vi har mycket god förankring i området, vi vet vilka vi representerar. Det allra viktigaste för oss som bor i Gränby är att renover­ingen genomförs på ett sätt som gör att vi inte tvingas lämna våra hem. Vi vet också att det skulle vara ekonomiskt försvarbart. Alternativen finns.

Rikshem har en etisk kod. Där står bland annat att ”Rikshem tar ansvar för lokalsamhällets utveckling och månar om en rättvis och väl funger­ande nationell allmännytta”. Det återstår att se om Rikshem ämnar omsätta dessa fina ord i praktisk handling. Det är möjligt, om viljan finns.
Lagstiftningen är verkligen inte på hyresgästernas sida, det står klart efter detta tunga år. Vi har inte mycket att säga till om. Inte heller de lokala politikerna har något reellt inflytande. Rikshem har stor makt att bestämma över sitt bostadsbestånd. Detta vet vi. Därför lämnade vi över en skrivelse till Uppsalas styrande politiker. Hur tänker våra förtroendevalda göra för att minska oron i vårt bostadsområde? Vilka konkreta åtgärder planeras för att ge oss stöd?

Från kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt (M) och hans kolleger i Stadshuset är det knäpptyst. Det verkar som att den flyttkarusell som redan har dragit i gång i Gränby inte är vidare het bland Uppsalas förtroendevalda. I vintras pratade Cecilia Forss (M) om att bjuda in aktörer på Uppsalas bostadsmarknad till ett gemensamt seminarium. Det är en god och konstruktiv idé. Vi hoppas att detta blir av! Det som nu sker i Gränby dokumenteras dels av de boende själva, dels i uppsatser vid universitetet. Dessa visar på negativa sociala konsekvenser. Kan det tänkas att Rikshems så kallade förnyelse av Gränby strider mot företagets egen etiska kod?

Bernhard Woll
Nivenka Ivis
Eva Byegård
Camilla Wettergård
Maisoun Zaza
Ismail El Harbiti
Jeanette Åberg
Åse Richard
styrelsen för Gränbys lokala hyresgästförening

Fotnot: Gentrifiering åsyftar den social statushöjning som ett bostadsområde eller stadsdel får som en följd av en fördyring och en därmed sammanhängande nyinflyttning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!