Okunnigt om kvinnojouren

Uppsala mansjours påstående att kvinnors våld mot män är lika vanligt som mäns våld mot kvinnor är ogrundat, skriver Uppsala kvinnojour.

10 februari 2011 08:39

Kommentar till Mats Linds (Uppsala mansjour) insändare 10/2.
Att män är överrepresenterade som både förövare och brottsoffer i vårt land kan vi se i den statliga myndigheten Brottsförebyggande rådets (BRÅ:s) statistik. Att mäns våld mot kvinnor är ett nationellt samt internationellt problem vet vi genom säkerställd vetenskaplig forskning. WHO säger att mäns våld mot kvinnor är en världspandemi.
Mats Lind, Uppsala mansjour, menar att våld i nära relationer har män och kvinnor som förövare i lika stor utsträckning, men påvisar ingen erkänd vetenskaplig forskning för det påståendet.
Självfallet finns det även kvinnor som är förövare och för den enskilde som utsätts är det fruktansvärt. Den personen ska givetvis få hjälp och stöd oavsett kön. Men vad vi måste ha i åtanke är om det våld vi möter är ett problem på samhällsnivå eller individnivå.

För bara ett antal år sedan hade Uppsala kvinnojour och Uppsala mansjour en samstämmighet kring denna syn på våld i nära relationer. Uppsala kvinnojour är helt självständig som förening och arbetar inte under kommunen eller landstinget. Kvinnojouren finns inte på plats dygnet runt vid akutmottagningen och kommunens skyddade boende Siri är inte en del av Uppsala kvinnojour, såsom Mats Lind skriver.

Det huvudsakliga arbetet sker genom stödsamtal med kvinnan i kvinnojourens lokaler. Under januari 2011 hade Uppsala kvinnojour 39 kvinnor i stödsamtal. Ytterligare arbetsuppgifter som upptar stor del är det förebyggande arbetet i form av mottagande av studiebesök, föreläsningar för skola, myndighetspersonal, föreningar och allmänhet. Dessa tjänster är självklart kostnadsfria. Uppsala kvinnojour har alltid den svagaste partens intresse i fokus, nämligen barnen. Att påstå något annat visar bara på en okunskap om kvinnojourens arbete.

Susann Tellebo
Åsa Tinnerholm
jourrådgivare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!