Evolutionsteori knappast en grund för samhällsmoral

9 november 2011 15:54

SAMHÄLLETS VÄRDEGRUND. Svar på Johan Karlssons i dag, 10/11.
I den första delen presenterar Karlsson ett över 2 000 år gammalt filosofiskt dilemma med frågan ”Är en handling moraliskt riktig för att Gud säger det, eller säger Gud det för att handlingen är moraliskt riktig?”. Hans syfte är att med Platons och Sokrates hjälp vederlägga att det finns ”en objektiv värdegrund med ett ursprung i det gudomliga”. Han vill visa, att talet om en objektiv värdegrund är inkonsekvent inom den kristna världsbilden. Men en hake är, att resonemanget inte ger något svar på den ställda frågan.

En annan hake är, att resonemanget innehåller felaktigheter. Gud förhåller sig inte till en moralisk standard utanför sig själv, utan det är Gud som sätter den objektiva moraliska standarden, till skillnad ifrån den subjektiva moraliska standard som vi människor sätter upp. Guds existens och förekomsten av en objektiv moral hör ihop med varandra på ett odelbart sätt.
Med ett så tydligt syfte som Karlsson har måste han vara noga med att återge den kristna världsbilden och synen på Gud och moral på ett korrekt sätt. Men på grund av det uteblivna svaret och på felaktigheter i resonemanget, vederläggs inte någonting.

I den andra delen tar Karlsson upp ”en naturalistisk grund för moralens ursprung”. Tre frågor önskar jag att han svarar på:
1) Utgångspunkten för en naturalistisk syn på tillvaron är Darwins evolutionsteori. En grundpelare i hans teori om arternas uppkomst är ”det naturliga urvalet eller de bäst utrustade rasernas bestånd i kampen för tillvaron”. Det betyder, att överlevnad sker på någon annans bekostnad. Den starke överlever på den sämre utrustades bekostnad. Är detta moralens ursprung?
2) Jag tror att vi är överens om att vi i vårt samhälle behöver en allmängiltig moral till skydd för samhället och medborgarna. Inte minst för att skydda de svaga och de sämre utrustade. Hur kan en sådan moral finnas i ett evolutionistiskt samhälle om den moralen bryter mot själva grundförutsättningen för en evolutionistisk tillvaro, nämligen det naturliga urvalet?
Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi har skrivit boken Du skall understundom dräpa (i medveten motsats till ett av tio Guds bud: Du skall inte dräpa) och menar att handikappade barn ska aborteras och att aktiv dödshjälp bör införas. Han ställer sig även frågande till värdebegreppet ”människolivets okränkbarhet” och hävdar, att ”människovärdestanken är moraliskt orimlig”.
Tännsjö ska ha ett erkännande för att han är konsekvent som evolutionist i sin syn på moral. Jag är tveksam till att Karlsson är lika konsekvent, men jag kanske har fel?

3) Karlsson säger att människan precis som djuren kämpar för att överleva och att samarbete har visat sig vara en bra strategi för detta och att ”genom det naturliga urvalet överlevde de osjälviska längre än de själviska.”
Ja, genom samarbetsvilja kan vi överleva, men genom samarbetsvilja kan vi också utplåna andra folkgrupper. Till exempel sex miljoner judar under andra världskriget. Eller för att ta ett exempel ifrån vårt land: Att abortera bort omkring 35 000 ofödda varje år och dessutom hävda, att detta är en mänsklig rättighet. Blir inte detta en godtycklig moral? 

Karlsson avslutar med att säga att ”etiska överväganden är för viktiga för att överlåta åt påhittade gudomar och sagoböcker”. Jag utgår ifrån att han med sina nedlåtande uttryck syftar på den Gud som jag tror på och på den bok som jag läser med stor behållning, Bibeln.
Förnuftsmässigt och logiskt kan jag som kristen både förklara och förankra en allmängiltig moral, som är konsekvent och inte godtycklig.

Bength Gustafson
Storvreta

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!