Vägra följa alliansens uppmaning

De anställda på Akademiska bör vägra lägga ner arbetstid för att förbereda en utförsäljning av sina egna avdelningar, skriver Jan Fagius

7 februari 2012 16:07

”Valfrihet” och ”fritt vårdval” har predikats med eftertryck av den politiskt styrande alliansen sedan den tillträdde. Konsekvenserna av utförsäljning av sjukvård och omvårdnad till privata aktörer behöver inte vara negativa, men det finns risker. En forskningsrapport från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS), vars huvudsakliga slutsats var att det saknas dokumentation för påståendet att privata aktörer medför förbättringar, ledde till upprörda reaktioner.

Detta påverkar dock inte landstingsmajoriteten. Den gångna veckan har detta tagit sig märkliga uttryck. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har ålagt Akademiska sjukhuset och dess personal att utreda vilka av verksamheterna vid sjukhuset som vore lämpliga att fördela till privata aktörer och därmed åstadkomma ett ”fritt vårdval” för medborgaren.

Ett avsevärt arbetspensum föreläggs varje klinikledning, där detaljer ska utarbetas om verksamhetsgrenar som borde kunna utföras av andra, fiktiva organisationer. Intrycket att beslutet i princip redan är fattat är starkt. Det handlar nu bara om att formulera detaljerna. Och detaljerna ska utarbetas av Akademiska sjukhusets personal på tid som därmed stjäls från patientarbete.

En mera absurd situation är svår att föreställa sig. En i många avseenden välfungerande verksamhet ska ”konkurrensutsättas”. Ledningen för verksamheten ålägger sina anställda att arbeta ut förslag om hur vägen för konkurrenterna bäst ska beredas. Tid för detta finns inte – den måste definitionsmässigt tas från den kärnverksamhet som åligger sjukhusets anställda. Anställda som i sin tur ideligen påminns om att produktionen är för låg, arbetet otillräckligt effektivt, kostnaderna för höga och att uppsatta mål inte uppnås.

Nu uppmanas vi att använda arbetstid till att utreda vad som via ”Fritt vårdval” kan utföras av (delvis skattefinansierade) privata aktörer. Allianspolitikernas ideologi sätter snubbeltråd för den offentliga sjukvården, en verksamhet de av medborgarna är satta att förvalta för medborgarnas bästa. En enig vägran av samtliga anställda vid Akademiska sjukhuset att följa uppmaningen vore rimlig.

Jan Fagius

överläkare neurologkliniken, Akademiska sjukhuset

UNT 8/2 2012

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!