Utbildning är nyckeln

Att ha rätt kompetens är nödvändigt för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi vill att alla på arbetsmarknadens ska garanteras vidare­utebildning, skriver Ylva ­Johansson med flera.

9 november 2011 16:41

Vi står inför en utveckling där allt färre ska försörja allt fler. Kraven på kompetens och rörlighet kommer att fortsätta att öka. Redan i dag, trots rekordstor arbetslöshet, har företagen svårt att få tag i rätt kompetens när man skall rekrytera. Trots detta är det många människor som ratas från arbetsmarknaden i förtid. Skälet kan vara värk och en utsliten kropp men ännu oftare är det en dold åldersdiskriminering som inte tillvaratar de erfarna anställdas kompetens och kapacitet. Vi socialdemokrater vill med grund i den senaste forskningen och i samförstånd med näringslivet hitta vägen till ett hållbart arbetsliv där fler kan jobba mer och bidra till vår gemensamma välfärd. Under hösten genomför Socialdemokraterna tillsammans med S-studenter och ABF en seminarieserie på tema ”Ekonomi för jobb och välfärd”. I dag klockan 17.00 arrangeras ett öppet seminarium vid Uppsala universitet med fokus på ekonomin och arbetsmarknaden.

På en arbetsmarknad i snabb omvandling tvingas allt fler, också tjänstemän och akademiker, att uppleva perioder av arbetslöshet. Utbildning blir snabbt föråldrad och det yrke man en gång utbildade sig till ställer efter några år nya krav på kunskap eller kanske inte längre efterfrågas. Det är också allt vanligare att matchningen från uttagen examen till första jobbet är alltför dålig och det finns för många högutbildade som går arbetslösa eller som jobbar inom yrken utanför deras kompetens.

Vi ser också en utveckling där arbetet utförs på många olika platser och vi ser mer av ensamarbete. Prestationskraven är höga, det handlar om att vara flexibel, smidig och ha den rätta kompetensen. De allra flesta trivs bra med sitt jobb men hård konkurrens, slimmade organisationer och ständiga omorganisationer och rationaliseringar kan öka den psykosociala belastningen och upplevas som stressande.

De anställdas yrkeskunskaper, kompetens och erfarenhet är nyckeln till både kvalitet och effektivitet i arbetet. Möjligheten till kompetensutveckling är därför helt avgörande för om människor ska ha möjlighet att arbeta och bidra under ett helt yrkesliv. Vi står inför ett arbetsliv där kunskapskraven kommer att fortsätta att öka i många yrken. Individers rörlighet och arbetsmarknadsvärde kommer att avgöras av deras utbildning och kompetens. Sveriges framtid som konkurrenskraftig kunskapsnation avgörs av de investeringar vi gör nu.

Nyckeln ligger i omfattande satsningar på utbildningsväsendet och en reform för återkommande kompetensutveckling av de redan yrkesverksamma. Vi vill införa en kompetensförsäkring som omfattar alla på den svenska arbetsmarknaden. Kompetensförsäkringen ska inte användas för att ersätta befintlig finansiering av utbildningsinsatser, men den ska ge anställda möjligheter att utveckla sitt kunnande – antingen för att långsiktigt kunna behålla ett jobb eller yrke eller för att kunna byta arbetsuppgifter, bransch och yrke. Vi vill också öka kopplingarna mellan näringslivet och landets universitet samt högskolor för att minska risken för arbetslöshet efter examen.

Det mer gränslösa arbetet innebär att individen får ta ett större ansvar för arbetets utformning och utveckling. Frihet att lägga upp arbetet efter eget huvud är den positiva sidan. Men överbelastning och minskad kontroll i form av obetald övertid är den negativa. Många upplever att de måste vara tillgängliga efter arbetstid, på gott och ont flyter arbetstid och fritid samman.

Ett systematiskt och strategiskt arbetsmiljöarbete handlar om att åstadkomma en väl fungerande både fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Arbetsorganisationen är en nyckel till utveckling för företag och medarbetare. En bra arbetsorganisation ger de rätta förutsättningarna för en hållbar arbetsmiljö och därmed produktivitet och lönsamhet. Nöjda medarbetare är effektivare, uppvisar bättre resultat, håller högre kvalitet i sitt arbete, är ansvarstagande och samarbetar bättre.

Genom breda satsningar på utbildning, kompetensutveckling och en god arbetsmiljö vill vi socialdemokrater göra Sverige till en konkurrenskraftig kunskapsbaserad ekonomi.

Ylva Johansson

arbetsmarknadspolitisk talesperson (S), riksdagsledamot

Agneta Gille

ordförande S i Uppsala län, riksdagsledamot

Magnus Nilsson

ordförande S-studenter

UNT 10/11 2011

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!