Uppsalas tickande bomber

Uppsala kommun störtdyker på Svenskt Näringslivs rankning över företagsklimatet i Sverige. Uppsala tappar 45 platser och återfinns först på plats 135 av landets 290 kommuner. Att Alliansens ansvariga kommunalråd Stefan Hanna (C) samtidigt hävdar att utvecklingen för företag i Uppsala är ”fantastisk” är oroväckande, skriver Marlene Burwick (S).

25 april 2013 17:02

Uppsala är på många sätt en bra kommun att bo och leva i. Med våra två universitet, ett universitetssjukhus, många spännande företag och vårt strategiska läge i Sveriges största arbetsmarknadsregion har vi goda förutsättningar för nya tankar, innovationer, nya produkter och företag och fler arbetstillfällen.

Men det finns samtidigt stora utmaningar. Vi har en ungdomsarbetslöshet på över tio procent, allt fler människor som lever på försörjningsstöd, och en nationell bottenplacering gällande avhopp från gymnasiet. Dessa faktorer utgör en tickande bomb för såväl Uppsalas ekonomi som sociala sammanhållning.

Om vi vill att jobben i Uppsala ska bli fler, inte minst för unga, behöver företagsklimatet förbättras. Raset på Svenskt Näringslivs rankning borde vara en väckarklocka för den styrande alliansen. Uppsala behöver fler entreprenörer och fler företag som växer och anställer. Här finns ett politiskt ansvar.

Det är i de små företagen de nya jobben kommer. De små- och medelstora företagen utgör 99,9 procent av det totala antalet företag i vårt land och står för ungefär 60 procent av förädlingsvärdet. Nettotillväxten av nya jobb de senaste tio åren har nästan endast ägt rum i de här företagen. Med andra ord står de små och medelstora företagen för en mycket stor del av de värden som skapas i det svenska näringslivet och har därmed en stor roll för den framtida svenska konkurrenskraften.

Vi socialdemokrater ser vikten av att underlätta framförallt för små- och medelstora företag, så de kan expandera och anställa fler. Vi har på nationellt plan föreslagit förbättringar på flera områden som skulle innebära att tillvaron blev betydligt enklare för våra småföretagare. Allt detta har den borgerliga regeringen motarbetat.

Vi socialdemokrater har sett till att riksdagen har fattat beslut om kortare betalningstider - så att småföretagen får betalt för sina varor och tjänster i tid. Vi har föreslagit ett ökat exportstöd för att främja de små och medelstora företagens steg ut på världsmarknaden. Vi har föreslagit en nyföretagargaranti som går ut på att staten går in och tar en del av risken tillsammans med banken för att finansiera bärkraftiga företagsidéer. Vi har föreslagit att staten tar över ansvaret för andra sjuklöneveckan för alla företagare. Det skulle innebära en stor avlastning för Sveriges företag - särskilt de små företagen. Vi vill också införa ett nytt stöd för att stimulera klimatinnovationer samt främja inslaget av FoU-investeringar i små och medelstora företag och föreslår därför att företag under ett uppbyggnadsskede får göra avdrag för FoU-utgifter.

Inte minst för en växande storstad som Uppsala, med en lång tradition av kunskap, forskning och innovationer, tror vi att dessa förslag skulle vara värdefulla. Men även från kommunens håll behövs åtgärder för att främja arbetsmarknaden och företagsklimatet.

En första åtgärd är på hemmaplan. Vi behöver i kommunen göra vår hemläxa och skyndsamt genomföra de åtgärder som behövs för att få ordning på till exempel bygglovshanteringen. Vi behöver korta tiderna för hanteringen men också eftersträva förutsägbarhet, tydlighet och klara besked.

Den andra avgörande faktorn för företagsklimatet är tillgången till bostäder. Både företag och universitet berättar om hur människor tvingas välja bort Uppsala för att de inte kan få tag på en bostad.

För att få fart på bostadsmarknaden vill vi socialdemokrater bedriva en mer effektiv markpolitik, mer aktivt söka upp fler byggbolag, öka andelen hyresrätter, samt, liksom övriga svenska storstäder, införa en bostadsförmedling för att skapa ordning och reda på bostadsmarknaden.

Den tredje viktiga åtgärden är kompetensförsörjning. För att bryta ungdomsarbetslösheten och underlätta för företagen att hitta rätt utbildade personer och långsiktigt säkra sitt behov av kompetens är nyckeln utbildning. Ett konkret förslag vi har är att Uppsalas yrkesprogram på gymnasiet ska utvecklas till yrkescollege. Förebilden är befintliga teknikcollege och vård- och omsorgscollege och huvudprincipen är ett nära samarbete mellan skola, det regionala näringslivet och arbetsgivare i offentlig sektor. Arbetsgivarna deltar aktivt i utbildningens utformning, kvalitetssäkring och beslut om antalet utbildningsplatser.

Det gemensamma ansvaret mellan arbetsmarknadens parter och skolans huvudman ger en kvalitetshöjning av utbildningen. För eleverna skulle ett yrkescollege innebära att de genom sin utbildning får de kunskaper som arbetsgivarna eftersöker och förbättra sin position på arbetsmarknaden. Ett nära samarbete med arbetslivet skulle också bidra till att höja elevernas studiemotivation och att fler fullföljer sin gymnasieutbildning. Det skulle både den enskilde eleven, näringslivet och hela Uppsala tjäna på.

Det sista det hänger på är attityder. Sverige och Uppsala behöver en ny näringspolitik för att få fler företagare och företag som växer, anställer, tar fram nya produkter och exporterar. Det är avgörande för att vi ska klara de utmaningar som väntar. Vi socialdemokrater har många skarpa förslag på åtgärder och kommer att fortsätta utveckla näringspolitiken. I det arbetet hälsar vi Uppsalas företagare varmt välkomna.

Marlene Burwick
kommunalråd (S)
UNT 27/4 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!