Uppsala rikt på naturreservat

Oppositionens förslag om ett naturreservat för hela Årike Fyris är orealistiskt. Ett reservat behövs, men Uppsala har redan många grönområden, skriver Gunnar ­Hedberg med flera.

28 september 2011 17:17

Processen med att bilda naturreservat Årike Fyris ska fortsätta men det finns ett antal frågor som först måste klarläggas tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, länsstyrelsen, Uppsala läns landsting och flera intressenter. Ett naturreservat får inte bli ett hinder för att bedriva ett fungerande miljöarbete med en modern kollektivtrafik.

Det förslag till naturreservat som oppositionen tidigare tog fram är i dagsläget inte ett rimligt alternativ. Antalet Uppsalabor blir flera tusen fler varje år. Trafiken mot Stockholmsregionen är omfattande. För att kunna ge hållbara förutsättningar för människor och företag som skapar arbetstillfällen och bättre välfärd behöver vi en utvecklad infrastruktur som är dimensionerad för en stad i vår storlek.

Åriket är en viktig del av Uppsala som bör kunna nyttjas av Uppsalaborna och vara tillgängligt för dem som vill besöka området. Cykeltrafik i området ska vara en självklarhet. Sveriges lantbruksuniversitets forskning i området måste kunna fortgå även framöver. Dess nuvarande uppdrag är inte förenligt med det förslag till reservat som i dag föreligger.

Alliansen har i budgeten avsatt tre miljoner kronor för att utveckla informations- och tillgänglighetsinsatser i Åriket. Våra grönområden är till för Uppsalaborna och skall vara åtkomliga så att de kan upplevas men den unika miljö som finns i området måste också skyddas och tas om hand.

Innan ett beslut om naturreservatets gränsdragning kan fattas måste vi utreda hur framtidens trafiklösningar kan tillkomma i samklang med Årike Fyris.

Det vore mycket olyckligt om ett beslut om naturreservat hastades fram så att Uppsalas möjligheter att kombinera offensivt miljöarbete, tillväxt och god infrastruktur begränsades i så stor omfattning som skulle kunna bli fallet. En ny trafiklänk mellan Gottsunda och Bergsbrunna vid Ultuna samt etablerande av en tågstation i området behövs sannolikt. Med en framtida tågstation i Bergsbrunna skulle förutsättningar för en bra trafikkedja skapas. Många skulle slippa att ta sig in till vår centralstation för att därefter ta tåget. Fler skulle kunna välja bort bilen helt och i stället välja spårtrafik fullt ut. Många pendlare skulle få möjlighet att starta dagens arbete direkt ombord på tåget när resan till arbetet påbörjas. Alliansen vill skapa möjligheter att genomföra detta

Det finns också långt gångna planer på en bro över Fyrisån vid Studenternas som är helt nödvändig. Oppositionen vill minska antalet resor med bil genom att underdimensionera infrastrukturen och minska framkomligheten för bilar. Oppositionen verkar därmed för en segregerad stad med låg framkomlighet från stadens ytterområden in till stadskärnan. Alliansen tror i stället att det bästa sättet att få fler att välja kollektivtrafiken är att öka kvaliteten och tillgängligheten till den. Morot eller piska är skillnaden mellan Alliansens och oppositionens sätt att utveckla Uppsala.

Alliansen bygger en stad som håller ihop och där det går att ta sig till och från stadens södra delar på ett smidigt och miljövänligt sätt. Det är ingen acceptabel lösning för framtiden att biltrafik som inte skall till centrum tvingas köra över Kungsängen eller Islandsbron. Det förslag som oppositionen lade i kommunstyrelsen innebär en bro på samma ställe.

Oppositionen vill till varje pris se ett reservat nu genast hellre än ett välfungerande naturreservat. Alliansen tar i stället ansvar för att genom samspel med berörda markägare ta fram ett förslag till reservat som är noga avvägt gentemot allmänhetens nutida och framtida behov samt naturintressen i området.

Det råder ingen akut brist på naturreservat i Uppsala. Medelavståndet till ett naturreservat för en invånare i Uppsala län är 3,5 kilometer. I 12 av Sveriges 21 län är det avståndet längre.

Det är få orter som har så mycket skyddad mark i centrala lägen som Uppsala har. Det ska vi vara glada och stolta över. Det är viktigt för oss i Alliansen att beslutet om naturreservatet är väl förankrat hos alla berörda och att alla frågetecken är uträttade. Det finns tid för eftertanke och genomarbetade planer. Ett klokt och systematiskt arbete för natur och människor står högt på Alliansens agenda.

Gunnar Hedberg

kommunalråd (M)

Mohamad Hassan

kommunalråd (FP)

Stefan Hanna

kommunalråd (C)

Ebba Busch

kommunalråd (KD)

UNT 29/9 2011

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!