Tio förslag för bättre äldreboende

Mycket kan och bör göras för att förbättra de äldres boende. Vi socialdemokrater har tagit fram tio förslag som kan genomföras i Uppsala kommun, skriver Marlene Burwick och Caroline Andersson.

23 augusti 2013 13:25

För oss socialdemokrater är en god äldreomsorg fundamental för ett välfärdssamhälle. På ålderns höst ska man känna sig trygg med att samhället ger stöd när det behövs. Boendet spelar en grundläggande roll för många seniorers livskvalitet. Ett tillgängligt boende kan bidra till att skapa trygghet och social delaktighet för den enskilde. Det är också en hälsofrämjande insats som kan skjuta upp tyngre behov av omsorg.

Äldrenämndens prognoser visar att kostnaderna för äldreomsorgen kommer att öka med närmare en miljard under de närmaste decennierna om vårdbehovet blir detsamma som det är i dag. Genom förebyggande åtgärder i form av tillgängligare bostäder kan den negativa kostnadsutvecklingen dämpas. Därför har vi socialdemokrater arbetat fram tio förslag på hur Uppsala kommun kan förbättra boendesituationen för seniorer.

1. Kartlägg de äldres behov och önskemål av anpassade boenden. Det råder en oklarhet i kommunen kring vilka olika boendeformer som bör utvecklas för att möta olika seniorers önskemål och behov. Genom en ordentlig kartläggning kan vi få ett bättre beslutsunderlag och på ett strategiskt sätt utveckla bättre boende för seniorer.

2. Genomför en tillgänglighetsinventering. Samtliga bostadsområden där många seniorer bor måste inventeras i syfte att undersöka i vilken utsträckning bostäderna och boendemiljön är tillgänglighetsanpassade.

3. Tillgänglighetsanpassa det befintliga boendebeståndet. Utifrån inventeringen ska en handlingsplan tas fram över hur och var tillgänglighetsanpassningar ska ske. Det kan röra sig om att sätta in hissar och ramper med mera. I hyresrätter bör möjligheten ses över att erbjuda byte av lägenhet för äldre som vill komma närmare markplan.

4. Statligt stöd till generella tillgänglighetsanpassningar. Kostnaderna för generella tillgänglighetsanpassningar av bostadsområden är omfattande. Kommunen bör därför söka samarbete med andra kommuner och rikta krav mot staten att tillföra riktade medel för tillgänglighetsanpassning.

5. Skärp ägardirektiven till kommunens fastighetsbolag för tillgänglighetsanpassningar. Kommunens egna bolag ska föregå med gott exempel och ta ett ökat samhällsansvar för att tillgänglighetsanpassa sitt bostadsbestånd utifrån behov.

6. Skärp tillsynen av plan- och bygglagen. Som privatperson ska man kunna lita på att det boende man köper eller hyr uppfyller de krav som lagen ställer på nyproduktion. Eftersom det inte alltid är fallet vill vi att kommunen skärper tillsynen av plan- och bygglagen. Det är en insats som kommer att ge vinster på lång sikt.

7. Öka informationsinsatserna i samband med uppsökande hembesök. Äldrenämndens uppsökande hembesök för seniorer bör intensifiera sina informationsinsatser om möjligheten att söka bidrag för bostadsanpassning och vid behov hänvisa till andra boendealternativ.

8. Utveckla innehållet i trygghetsbostäder och öka tillgången. Flera hundra står i dag i kö till att flytta in i en trygghetsbostad men endast ett nytt trygghetsboende har tillkommit under de senaste åren. Det är även oklart om samtliga bostäder uppfyller förväntningarna. Utbudet i form av sociala aktiviteter och närheten till andra servicefunktioner varierar stort.

9. Utred behovet av en ”biståndsprövad mellanboendeform”. En del individer har inte råd att flytta in i ett tillgängligt boende. Det kan leda till social isolering och tidigare vårdbehov. Om det inte går att tillgänglighetsanpassa befintlig bostad bör kommunen se över möjligheten att införa biståndprövning för ett tillgängligare boende med tillgång till social gemenskap.

10. Tillsätt en arbetsgrupp under kommunledningen. Åtgärder för ökad tillgänglighet i boendemiljön måste samordnas över olika nämnder och lyftas till en högre politisk nivå. En arbetsgrupp under kommunledningen bör hålla i samordningen och kontinuerligt följa upp de åtgärder som ska vidtas.

Marlene Burwick

kommunalråd (S)

Caroline Andersson

2:e vice ordförande Äldrenämnden (S)

UNT 24/8 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!