Ta bort utbildningsbidragen!

För många doktorander inleds studietiden med en period på utbildningsbidrag. Nu är det dags för Uppsala universitet att i likhet med Lund och många andra lärosäten avskaffa detta system helt, skriver företrädare för Uppsala studentkårs doktorandnämnd.

16 juni 2011 15:08

På Uppsala universitet inleder många doktorander sin tid som forskare utan en riktig anställning utan med specialformen utbildningsbidrag. Utbildningsbidrag är en finansieringsform som har stora nackdelar för individen i jämförelse med doktorandtjänst. Förutom att den utbetalade summan (15 500 kr före skatt) är klart lägre än ingångslönen på doktorandtjänst (minst 21 700 kr, vilket för övrigt hör till de lägsta doktorandlönerna i Sverige) så ger utbildningsbidraget inte alls samma tillgång till trygghetssystemen som en riktig anställning.

Till exempel faller doktoranden under utbildningsbidragstiden ur systemet för föräldraförsäkring och när doktorandtjänst påbörjas blir det ett glapp på 8 månader där doktoranden inte har rätt till föräldrapenning. Det ger inte heller tillgång till löneförmåner som friskvårdsbidrag.

Uppsala universitet beslutade efter många års diskussion att 2010 ta steget och begränsa användandet av utbildningsbidrag till maximalt 12 månader, ett beslut som vi doktorander naturligtvis varmt välkomnat och som klart förbättrat villkoren för många. Det var ett viktigt steg på vägen mot bättre anställningsvillkor för alla doktorander. Nu är det dags att ta ytterligare steg.

Den 15/4 beslutade Lunds universitet att helt avsluta användandet av utbildningsbidrag som finansieringsform. Alla nya doktorander som finansieras genom universitetet kommer från den 1/1 2012 att erbjudas doktorandtjänst från första dagen. Ursprungligen diskuterades reformen som ett sätt att förbruka de ackumulerade medel som Lund, liksom Uppsala universitet, behöver minska. När frågan väl kom till beslut har dock motiveringen främst varit att förbättra doktorandernas villkor.

Även Chalmers har under våren tagit steg för att i princip avskaffa stipendier som finansieringsform och (med några få undantag) ha anställning på doktorandtjänst som enda finansieringsform för sina doktorander. Linköpings universitet har även de fattat beslut om att fasa ut utbildningsbidragen.

Vi anser nu att det är dags att även vid Uppsala universitet fasa ut utbildningsbidragen som studiefinansiering för doktorander. Även vid Uppsala universitet finns ett stort ackumulerat myndighetskapital och behovet av att göra av med pengarna är stort.

Det är märkligt att universitetet år efter år samlar på sig mer och mer pengar som inte går åt, samtidigt som en stor del av forskningen görs av doktorander som i början av sin forskarutbildning har betydligt sämre villkor än de skulle behöva ha. Det är också en rättvisefråga, i och med att olika villkor nu gäller på olika institutioner. Avskaffas utbildningsbidragen blir villkoren mer lika över universitetet.

När andra lärosäten nu visar att det är möjligt, bör även Uppsala universitet kunna konkurrera med att erbjuda sina doktorander trygga anställningar i enlighet med sitt mål- och strategidokument. Både nationellt och internationellt konkurrerar Uppsala universitet om de mest studiebegåvade doktoranderna. Menar universitetet allvar med att vilja vara ett ledande universitet bör det också erbjuda doktoranderna villkor som gör att de mest lovande unga forskarna väljer Uppsala universitet för sin forskarutbildning.

I dagarna skickar Doktorandnämnden en skrivelse till rektor Anders Hallberg där vi anmodar Uppsala universitetet att ansluta sig till de andra lärosätena och avskaffa utbildningsbidragen. Det är dags för Uppsala universitet att ge alla doktorander goda och konkurrenskraftiga villkor för att bli ett universitet i världsklass!

Marta Axner

Ordförande Uppsala Studentkårs Doktorandnämnd

Kristofer Jakobsson

Vice ordförande Uppsala Studentkårs Doktorandnämnd

Sara Stridh

Vice ordförande Uppsala Studentkårs Doktorandnämnd

UNT 17/6 2011

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!