Sveriges högst avlönade lektorer

I höst genomför alliansen tredje ­steget i lektorsreformen. Uppgraderingsmedlen höjs så att Uppsala får Sveriges högst avlönade lektorer, skriver Christopher Lagerqvist med flera.

26 juni 2013 09:31

Regeringens politik för fler lärartjänster genomförs nu runt om i Sverige. Syftet med reformen är att skickliga lärare ska få väsentligt högre löner. Alla förstelärare får 5 000 kronor mer i månaden och alla lektorer får 10 000 kronor mer i månaden. Därtill kommer de årliga lönepåslagen. Med välutbildade och välavlönade lärare får våra barn och ungdomar större möjligheter att förverkliga sina livsdrömmar.

Lärarnas Riksförbund hade under lång tid drivit frågan om karriärtjänster och larmat om avvecklingen av lektorstjänster. År 2007 införde alliansen i Uppsala lektorer i gymnasieskolan i tre steg och reformen fick snabbt uppmärksamhet runt om i skol-Sverige.

Tjänsterna som forskande lärare erbjöd höga ingångslöner och bedömdes vara såväl nydanande som attraktiva. Utöver forskande lärare har Uppsala också licentierade gymnasielärare på lektorsbefattningar, vilket sammantaget gör att Uppsala har den i särklass största satsningen i riket på att eleverna ska ha möjlighet att odla kunskaps- och färdighetsdjup.

Uppsalamodellen har, som följd, inte bara legat till grund för regeringens reformer på området, utan har även inspirerat andra kommuner att börja rekrytera välutbildade lärare till sina barn och ungdomar. Denna utvecklig är glädjande!

För något år sedan utsågs Uppsala kommun till Sveriges främsta lektorskommun – en utmärkelse som bara har delats ut en enda gång – eftersom Uppsala har både politiker och tjänstemän som förstår varför skolan behöver disputerade gymnasielektorer i alla ämnen, på varje skola.

I höst genomför alliansen i Uppsala det tredje steget i sin lektorsreform och utvecklar på så vis Uppsalamodellen ytterligare. Förhandlingar med lärarfacken om generella villkor kommer att tecknas.

Reformen består av två steg:

1) För det förs­ta höjer Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden (UAN) uppgraderingsmedlen till 15 000 kronor i månaden för alla disputerade lektorer. Det innebär att Uppsala får Sveriges mest välavlönade lektorer. Dessa experttjänster blir samtidigt ryggraden i skolornas kvalitetsarbete.

2) För det andra kommer Styrelsen för Vård och Bildning att teckna individuella avtal med varje lärare, som garanterar att uppgraderingsmedlen går till högre lön för den enskilda läraren.

Därmed går Uppsala ännu en gång före regeringen och visar hur attraktiva tillsvidare­tjänster med hög lön skapas i praktiken.

Det långsiktiga målet för gymnasieskolan är att varje skola ska ha minst en lektor och minst en förstelärare i varje ämne.

När reformen är fullt utbyggd kommer Uppsalas gymnasieskolor att ha omkring 80 lektorer. Lektorerna, ska precis som tidigare, framför allt undervisa elever, men kommer även att få ett tydligt uppdrag att vidareutbilda sina kolleger i ämnet. Därför förväntas samtliga disputerade lektorer ha regelbundna kontakter med forskningsfronterna i sina respektive ämnen.

Mot denna bakgrund är det djupt olyckligt för Uppsalas lärare och elever att Social­demokraterna och Vänsterpartiet nyligen tog avstånd ifrån alliansens särskilda lektorsreform i Uppsala.

Det är obegripligt att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lägger förslag som gör det mindre attraktivt att söka arbete som lärare i Uppsala. I stället borde Uppsalas politiker enas kring idén att Uppsala ska ha den bästa skolan, de bästa elevresultaten samt de bästa – och mest välavlönade – lärarna.

Christopher Lagerqvist (M)
Mohamad Hassan (FP)
Ehsan Nasari (C)
Torbjörn Aronson (KD)
Katarina Reineck,
Lärarnas Riksförbund, Uppsala
UNT 26/6 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!