Stoppa Fulleröplanerna

Planerna för Fullerö och Storvreta hotar områdets utveckling. Mycket av dagens service kan slås ut om kommunens planer genomförs och samhället klyvs i två delar, skriver Lill Kindahl med flera.

6 februari 2012 15:39

Om det nu aktuella förslaget till utbyggnad av Storvreta och Fullerö genomförs kommer det att förändra samhällets karaktär genom en splittring i en norr- och en söderdel, det vill säga till två ofullständiga samhällen i stället för en växande sammanhållen enhet med förbättrad service. Tillgängligheten för barn och äldre skulle försämras påtagligt, koldioxidutsläppen skulle öka och stora miljö- och kulturvärden hotas.

Vi i Folkpartiets lokalförening Vattholma-Rasbo undrar varför projektet släpas fram trots att det har mött stort motstånd från de människor som berörs. Förvirrande är att utformningen av planen inte försvaras genom logiska sakargument. Påståenden som att butikernas överlevnad endast beror på konsumenternas lojalitet är befängda.

Handeln påverkas i högsta grad av politiska beslut, som att besluta hur vägar och kollektivtrafik ska dras, och på vilka villkor ingrepp i miljön får ske. Handelns Utredningsinstitut har också konstaterat att nuvarande handel inne i Storvreta sannolikt kommer att slås ut med de nya förutsättningar som införs.

I planen sägs att syftet är att stärka Storvretas identitet samtidigt som orten växer. Vilken identitet Storvreta har måste då definieras så att inte belut tas på felaktiga grunder. Vi anser att ingen förståelse visas för samhällets identitet då planen inte stärker kultur, miljö, lokal handel, eller förutsättningarna för idrott och friluftsliv. Inte heller har man försökt att ta reda på vad Storvretaborna själva anser vara samhällets identitet.

I planen sägs att Storvreta behöver samla sig runt ett eget centrum för att behålla sin egen identitet, vilket är en tanke som vi stöder. I strid mot detta planerar man ändå att splittra Storvretas centrum och idrottsverksamheten i ett ”norr” och ett ”söder” med fem kilometer emellan. Effekten av detta blir en ort med sämre förutsättningar för service och en försvagad identitet.

Vi vill att ansvariga politiker och tjänstemän istället stödjer en utveckling av Storvreta centrum till en levande mötesplats.

Ett levande centrum betyder att samhällets identitet stärks genom naturliga mötesplatser, trygghet och gemenskap, och ger förutsättningar för lokala företag och ett rikt kulturliv. I planeringen har dock de sociala aspekterna och kulturaspekterna helt förbisetts, vilket tydligt visar hur lågt man prioriterar ett kulturellt och socialt berikande liv i Storvreta.

I planen uttrycker man en medvetenhet om konsekvenserna genom att öppna för en flytt av biblioteket dit människor rör sig, det vill säga någon annanstans än nuvarande centrum. Folkpartiet i Uppsala har drivit en aktiv och berikande kulturpolitik i Uppsala stad, och samma ambition skall omfatta även befolkningen utanför staden. Det finns plats för fler bostäder inne i samhället, vilket skulle stärka Storvreta centrum.

Tyvärr prioriteras ett köpcentrum utanför samhället högre än bostäder, då de trafikbegränsningar som planerna kring Fullerömotet ger upphov till har gjort att man dragit ner antalet bostäder från 2000 till 1200. Befolkningen i Storvreta skulle inte ens efter den föreslagna utbyggnaden vara tillräckligt stor för att utgöra ett rimligt underlag för två uppsättningar av exempelvis idrottsarenor, vårdcentraler eller biblioteksfilialer.

Följden skulle alltså bli att antingen ”söderborna” eller ”norrborna” skulle vara tvungna att färdas onödigt långt för dessa typer av självklara och nödvändiga funktioner, vilket naturligtvis skulle göra vissa bostadsområden långt mindre attraktiva.

Barn, unga, och äldre är de som framför allt kommer att påverkas av att samhället blir mindre tillgängligt. Ett ökat avstånd till butiker kommer att göra det svårare att ta sig dit. Att kunna träffa vänner och bekanta när man gör sina dagliga ärenden är en fråga om livskvalitet. Den splittring av idrotten i ett norr och ett söder som planeras ger också en försämrad trafiksäkerhet och merarbete för föräldrar med att hämta och lämna. Föreningarna i Storvreta efterfrågar genomtänkta och välförankrade satsningar på idrott inne i Storvreta, inte flera kilometer söderut.

Eftersom det ska vara lätt och trafiksäkert att ta sig till skola och fritidsaktiviteter för föräldrar och barn, är en flytt av järnvägsstationen längre bort från de skolor, förskolor och idrottsanläggningar som ligger nära centrum otänkbar. En bättre lösning skulle vara att tågen stannar 250 meter norrut i Storvreta centrum, vilket redan finns som förslag. Det skulle ge ett levande centrum, underlätta när man ska hämta och lämna barn, och även ge möjlighet att handla på väg hem från jobbet.

Den massiva kritiken från Storvretaborna, tillsammans med den svaga motargumentationen från politiskt håll, ger intrycket att det aktuella förslaget representerar ett särintresse snarare än ett allmänintresse – men för att utveckla samhället måste våra valda politiker sätta allmänintresset före särintresset. De brutala förändringar som föreslagits leder, som vi ovan visat, till att samhället på kort tid skulle komma att byta karaktär.

Vår inställning präglas av förvaltarskapstanken, det vill säga att till kommande generationer överlämna en värld som är minst lika bra som den vi själva ärvt. Ingen generation har rätt att förstöra oersättliga kulturvärden, tillfoga miljön obotliga skador, eller förslösa ekonomiskt eller socialt kapital. Planen strider mot förvaltarskapstanken inte minst genom att man ökar bilberoendet och koldioxidutsläppen vilket går emot kommunens klimatmål.

Det går inte att kompensera för ökade koldioxidutsläpp med LED-lampor eller solpaneler så som föreslagits. Folkpartiet i Uppsala gick till val 2010 på att minska utsläppen av växthusgaser, och det kan inte accepteras att utsläppen istället ökar som det gör i den föreslagna planen.

Med god stadsplanering kan man ta hänsyn till både människor och miljö, men den nuvarande planen är illa underbyggd. Den fördjupade översiktsplanen bör därför inte antas i nuvarande form.

Lill Kindahl

ordförande Folkpartiet Vattholma-Rasbo

Klas Albertsson

vice ordförande Folkpartiet Vattholma-Rasbo

Gullvy Jonsson

styrelseledamot Folkpartiet Vattholma-Rasbo

UNT 7/2 2012

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!