Släpp in tandvården i skolan

Trots att en majoritet av barnen och ungdomarna drabbas av karies upplever många tandhygienister att det kan vara svårt att få tillträde till eleverna på skoltid, skriver Vivianne Macdisi (S) och Marlene Burwick (S).

8 januari 2012 00:00

Att grundlägga goda matvanor och bra tandstatus i tidig ålder är en nyckel till en mer jämlik hälsa för alla barn. Skillnaderna i tandstatus och hälsa mellan barn från olika socioekonomiska miljöer är stora, vilket tyder på att det behövs krafttag från samhällets sida. Vi vill sätta ett särskilt fokus på vikten av att folktandvården släpps in i skolorna och bereds tid att arbeta med de ungas tandhälsa.

Vårdverksamheterna i landstinget i form av barnavårdscentraler och folktandvård samt kommunens alla skolor, såväl kommunalt drivna som de fristående, måste ta ett särskilt ansvar för barns och ungas hälsa. Men detta arbete kommer i kläm när politiker, tjänstemän, rektorer, lärare och vårdpersonal håller på sina revir vilket vi tyvärr ser tendenser till. Särskilt problematiskt är det när rektorer och skolor inte släpper in tandvården i skolorna och erbjuder den tid som krävs för att grundlägga en god tandhälsa hos alla barn. Om samhället menar allvar med att förebygga dålig hälsa är det dags att ta krafttag för att öka samverkan mellan kommunerna och landstinget.
Kariesförekomsten har minskat i Uppsala län under de senaste decennierna. De största förbättringarna uppnåddes under 1970 – 1990-talen. Fortfarande drabbas dock en majoritet av de svenska barnen av karies under barn- och ungdomsåren och cirka 10 – 15 procent av barnen och ungdomarna har stora problem med karies.
Sambandet mellan socioekonomisk status och förekomsten av karies är starkt. Kariesskador är mer än dubbelt så vanliga hos barn i de mest utsatta områdena jämfört med barn i socioekonomiskt starka områden. Tandhälsan hos barn och ungdomar är således en klassfråga.
Fluor är det dokumenterat bästa skyddet mot karies. Det finns flera studier, som visar att kariesförekomsten bland barn och ungdomar i en befolkning minskar om alla erbjuds regelbunden fluorbehandling. Störst nytta av detta har barn och ungdomar i områden där kariesförekomsten är hög.

När vi gick i skolan fick vi regelbundna besök av fluortanten eller en tandhygienist som berättade om tandtrollen Karius och Baktus. Det var kanske inte var så roligt att skölja med ljummen fluor eller tänka på tandtrollen som borrade hål i tänderna, men för vår tandhälsa gjorde det susen i förebyggande syfte. I takt med den förbättrade tandhälsan under 1990-talet slutade dock fluortanterna att besöka skolorna och i dag upplever många tandhygienister att det kan vara svårt att få tillträde till eleverna på skoltid.
När Folktandvården besöker skolorna i dag handlar det oftast inte om att eleverna ska sitta tysta med fluor i munnen. I stället berättar tandhygienisten hur mycket alla kan göra själva för att hålla sina tänder friska. Samtalet och dialogen med de unga syftar till att i tidig ålder bland annat väcka förståelse och insikt om att bra mat i lagom mängd på regelbundna tider är både bra för tänder och kropp.
Att tandvården därför ska finnas med som resurspersoner i skolan är en viktig och nödvändig del i arbetet med barn och ungdomars tandhälsa.
Nya idéer för att få en mer jämlik tandhälsa bland barn och ungdomar utvecklas ständigt. Bland annat kan nämnas att flera landsting i Sverige har inrättat mobila tandvårdsutrustningar, som åker runt till skolorna. Det har givit många positiva erfarenheter. Personalen tycker det är roligt och barnen känner sig mer avslappnade när undersökningen sker på skolan i deras närmiljö. Fluorsköljningar har i flera landsting ersatts med att eleverna erbjuds att regelbundet lacka sina tänder med fluor.

Under jul och nyår har vi nog alla unnat oss mer av onyttig mat, godis och läsk. Nu när det nya året börjat och skolorna slår upp sina dörrar inför vårterminen vill vi rikta en uppmaning till alla som på något vis bär ett ansvar för barn och ungdomars hälsa. Lova att göra ert yttersta för att alla barn ska få det stöd och den hjälp de behöver för att förbättra sin hälsa.
Som en del av detta lovar vi att från vår sida kämpa för att samverkan mellan kommunerna och landstinget ska förbättras så att folktandvården släpps in i skolorna och bereds tid att arbeta med de ungas tandhälsa.

Vivianne Macdisi (S)
Landstingsråd i Uppsala län

Marlene Burwick (S)
Kommunalråd i Uppsala

UNT 8/1 2012

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!