Släpp in partipolitiken i skolorna

Konsekvent utestängning av politiker, av rädsla för orolig arbetsmiljö, är tveksamt utifrån skolans demokratiuppdrag. Att bjuda in dem, förbereda eleverna, vara närvarande vid besöket samt ordna seminarier och debatt är en mycket bättre modell, skriver Omar Hijazzi.

14 maj 2013 14:55

Det är ännu en tid kvar till nästa riksdagsval, men redan nu börjar vi i Uppsalas gymnasieskolor få förfrågningar från de politiska partiernas ungdomsförbund. Att partierna vill träffa våra elever – deras framtida väljare – för att informera och diskutera aktuella politiska frågor är på det stora hela positivt och välkommet.

Trots detta är de politiska ungdomsförbundens närvaro på skolorna inte helt oproblematisk, och frågorna som har väckts är av sådan vikt för demokratin att de bör diskuteras offentligt.

Skolverket fastslår att skolan ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare genom att vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Det är därför viktigt att skolan är en plats där eleverna kan möta olika åsikter och värderingar.

Trots detta utestängs ibland ungdomsförbund från skolorna. Orsaken till detta är att partiernas närvaro påverkar arbetsmiljön på skolan negativt. Vi har flera gånger kunnat läsa i tidningar om situationer på skolor som urartat och att polis behövt tillkallas. Detta är inte bara känslomässigt omtumlande för de elever som är inbladade, utan det stjäl fokus från det ungdomarna är där för att göra – nämligen att lära.

En vanlig missuppfattning är att skolan är en allmän plats, men så är inte fallet. En rektor kan därför besluta huruvida de politiska partierna ska få tillträde till skolan. Att konsekvent utestänga samtliga politiska partier är visserligen förenligt med grundlagen, men tveksamt utifrån skolans demokratiuppdrag.

Hur ska en elev lära sig om demokrati om skolan inte lever som den lär? Hur ska en elev kunna särskilja, ordna eller värdera de politiska budskapen om vi inte bjuder in partierna till oss? En elev som inte lär sig de demokratiska principer vårt samhälle vilar på är illa förberedd för sin framtid som deltagande och ansvarstagande väljare eller förtroendevald.

En möjlig lösning på detta problem är att planera och förbereda ungdomsförbundens besök. På så sätt kan vi både skapa en struktur där vi minskar risken för att fokus ska hamna på annat än politiken, samtidigt som vi säkerställer att eleverna får med sig kunskaper om de olika partierna.

Vid JB Gymnasiet har vi därför dragit slutsatsen att planering och förberedelse är av stor vikt. Både elever och personal får kännedom om partiernas besök i god tid och skolan planerar för hur politikerna bäst ska möta våra elever. Skolans personal är naturligtvis närvarande vid dagen för deras besök. Under de senaste tre åren har vi bjudit in samtliga riksdagspartiers, samt Piratpartiets, ungdomsförbund till skolan. Under detta läsår har vi dessutom erbjudit seminarier där eleverna besökt tre av de nio partierna för att låta dem bekanta sig med de valda partierna i ett mindre forum. Avslutningsvis anordnades en debatt, som leddes av en representant från Utrikespolitiska föreningen i Uppsala, för att förtydliga politiska skiljelinjer. Det tycker vi är ett bra exempel på hur de politiska partiernas ungdomsförbund också kan bidra till att stärka elevernas intresse för och kunskap om aktuella politiska frågor samt hur partierna arbetar med dem.

Vid de tillfällen ungdomsförbunden varit här har de även återkopplat hur de uppfattat besöket. De har då berättat att de uppskattar och värdesätter att få möta framtida väljare men också bekräftat vår känsla av att dagen varit välplanerad med gott om tid att diskutera politiska frågor. Vad som bekymrar oss är att de också flera gånger uttryckt sin oro över att skolbesöken i Uppsala blir färre och färre. Varför, frågar de oss, stänger så många skolor sina dörrar för oss?

När bokbord eller debatter urartar så till den grad att polis måste tillkallas så kan man inte hävda annat än att det är ett misslyckande för demokratin. Därför är det viktigt att skolan är på plats under och efter besöket för att fånga upp och arbeta med de känslor och tankar som väcks.

Då kan diskussionen, även om den präglas av tuff debatt och skarpa motsättningar, föras utan inslag av hot eller våld, vilket är ovärdigt ett demokratiskt samhälle.

Min förhoppning är att Uppsalas skolor ska ligga i framkant i Sverige beträffande ett framgångsrikt demokratiarbete där de politiska ungdomsförbundens närvaro är självklar.

Omar Hijazi
rektor JB Gymnasiet Uppsala
UNT 15/5 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!