Slaktad socialtjänst

Socialtjänstens kärnverksamhet riskerar att slaktas med dagens budgetbeslut, skriver Elin Hamnquist med flera.

11 december 2013 11:17

Uppsala kommun beslutar i dag om en budget för 2014 som riskerar att slakta socialtjänstens kärnverksamhet – försörjningsstödet och arbetet med sociala bostäder. Inom försörjningsstödsverksamheten föreslås besparingar på 61 miljoner kronor jämfört med verksamhetens faktiska kostader för 2013.

Förslaget innebär bland annat minskade lönekostnader på 12 miljoner kronor, motsvarande minst 20 tjänster.

Nätverket ”Nu bryter vi tystnaden i Uppsala” är ett nätverk av socialarbetare som bland annat arbetar för att öka kvaliteten på det sociala arbetet. Nätverket har under en längre tid flaggat för och lyft upp frågor till de ansvariga politikerna som rör rättssäkerhet och arbetsmiljö. För att bedriva ett rättssäkert arbete måste förutsättningar finnas. Arbetsbelastningen i form av tydligare lagkrav ökar ständigt för socialsekreterare, vilket socialsekreterare förväntas leva upp till trots en redan pressad arbetssituation. Socialarbetare har därför vid ett flertal tillfällen slagit larm om den rådande, ohållbara arbetssituationen. Fackförbunden Vision och Akademikerförbundet SSR har också anmält arbetsmiljön inom försörjningsstödsverksamheten till Arbetsmiljöverket.

En övergripande anda i dag, även inom det sociala arbetet, är att ekonomi och budget är de primära fokusområdena.

Budget i balans är ett uttryck som florerat i flera år men som i dag är tydligare än någonsin. I Uppsala kommun har man en uttalad målsättning om att handläggningskostnaderna ska minska samtidigt som kvalitet och resultat förväntas vara bättre än riksgenomsnittet.

Försörjningsstödsverksamheten sjösatte en stor omorgansation den 1 september i år just med syfte att göra mer med mindre resurser. Kvaliteten skulle öka och kostnaderna minska. Kontrollverksamhet på utbetalningar har skärpts samtidigt som nya riktlinjer markerar en restriktivare hållning till så kallade ”omotiverade kostnader”. Det finns ett tydligt spartänk där alla områden är inkluderade som möjligheter till minskade kostnader, så som papperskalendrar och friskvårdsinsatser.

Resultatet hittills är att personalstyrkan har minskat med minst tio tjänster, nya medarbetare har inte fått någon ordentlig introduktion och erfarna socialarbetare går på knäna. Effekten är att kommunens medborgare inte får det stöd och den service som kan förväntas.

Kommunens flaggskepp, arbetsmarknadsprogrammet Navet, syftar till att under ett års tid erbjuda anställning med anställningsstöd för arbetslösa. Under 2014 beräknas totalt 460 personer kunna erbjudas en så kallad Navet-anställning. Trots denna massiva kommunala arbetsmarknadsåtgärd har inte antalet personer och familjer i behov av försörjningsstöd minskat som planerat.

När Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i dag sammanträder är det alltså en redan pressad försörjningsstödsverksamhet som förväntas prestera mer för mindre, mycket mindre, närmare bestämt 39 miljoner kronor mindre.

Även bostadssamordningen, som arbetar med kommunens sociala bostäder, förväntas klara sig med mindre pengar under 2014, detta trots att bostadslösheten i Uppsala är fortsatt svår och att antalet hushåll med bostadssocialt kontrakt inte har minskat. I stället har verksamheten under 2012 och 2013 fått ett flertal nya ansvarsområden.

De frågor som nätverket Nu bryter vi tystnaden har drivit tycks inte ha tagits på allvar av politikerna. I förslag till budget för 2014 för Ungdoms- och arbetsmarknadsnämnden föreslås nya nedskärningar med minskade personalkostnader, vilket befaras slakta socialtjänstens kärnverksamhet, försörjningsstödet och arbetet med sociala bostäder.

Nätverket Nu bryter vi tystnaden ställer sig helt emot de nedskärningar som presenteras i budgeten för 2014. I en redan pressad organisation där socialarbetarna gör sitt yttersta för att nå upp till lagstiftarens intentioner kommer nedskärningarna att leda till en urholkning av kvaliteten i det sociala arbetet.

Vad vi nu ser är ett kortsiktigt sparande som riskerar att resultera i ekonomiska och sociala kostnader på sikt. Att en annars välmående kommun som Uppsala väljer att spara på åtgärder för sina mest utsatta medborgare uppmärksammades också nyligen av tidigare socialchef Lennart Andersson (UNT Debatt 26/11).

Den yttersta konsekvensen drabbar de personer och familjer som är i behov av socialtjänstens stöd och insatser. För att ha möjlighet att hjälpa en individ till att bli självförsörjande krävs förutsättningar för att kunna bedriva ett aktivt och rättssäkert arbete där tid och utrymme för varje enskild klient är en grundförutsättning. Detta är dock något som politikerna tycks blunda för.

Elin Hamnquist, Lisa Heljefors, Henrik Larsson

genom Nätverket Nu bryter vi tystnaden i Uppsala, i samarbete med fackförbuden Vision och Akademikerförbundet SSR

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!