Så får vi en bättre skola

Investera i lärarna, bekämpa skolsegregationen och fokusera på elevernas framtida kompetensbehov. Då når vi framgång i skolan, skriver Marlene Burwick (S) och Katarina Reineck (Lärarnas Riksförbund).

24 januari 2014 17:43

I dagens globaliserade värld blir kunskap en allt viktigare tillgång för ett land, men den är också nyckeln till människors frihet att forma sina egna liv. Därför måste svensk skola leverera toppkvalitet. Att vi i Sverige har lång väg att vandra är uppenbart i den senaste PISA-undersökningen. Socialdemokraternas och Lärarnas Riksförbund i Uppsala (LR) gemensamma mål är att alla elever ska nå kunskapsmålen och ges möjlighet att utvecklas som individ.

För att nå framgång med skolan ser vi att tre områden behöver prioriteras. Vi behöver:

1. investera i lärarna och bättre undervisning

2. bekämpa den växande skolsegregationen och ge alla barn möjlighet att lyckas samt

3. ha fokus på de framtidskompetenser som eleverna behöver för sitt kommande arbetsliv.

Det enskilt viktigaste för elevernas resultat är att de möter en bra lärare. Kvaliteten i ett utbildningssystem kan aldrig bli högre än kvaliteten på dess lärare. Fler duktiga studenter måste förmås att välja att utbilda sig till lärare. Då måste det också löna sig att utbilda sig till och arbeta som lärare. Vi behöver en utveckling mot högre lärarlöner och möjlighet till kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling inom läraryrket.

Ett stort arbete ligger således nu framför oss. LR har initierat ett arbete med Uppsala kommun att vända utvecklingen. Som ett första steg gjorde LR en enkät bland medlemmarna.

Resultaten indikerar bland annat på stora brister i skolornas arbetsmiljöarbete, bristande möjligheter till återhämtning mellan arbetspass, en hög stressnivå, missnöje över rektorers ledarskap, samt orimligt höga krav på lärare. Detta ser Socialdemokraterna och LR som mycket bekymmersamt.

Socialdemokraterna och LR delar synen att det är svårt att vända utvecklingen i skolan utan engagerade lärare. Därför är det hög tid att börja lyssna på lärarna som spelar en nyckelroll i skolan. Den senaste tidens skolreformer har drastiskt ökat arbetsbördan. Fler och mer omfattande nationella prov och ökade krav på dokumentation har gjort att allt mer av lärarnas tid går till rapportering i stället för till barn. En angelägen åtgärd är därför att minska lärarnas administration och göra läraryrket självständigt igen. Tillräckliga resurser krävs för att förbättra lärarnas arbetssituation men också insatser för att skapa ett öppnare klimat på skolorna, implementera det nya samverkansavtalet samt att den redan färdiga handlingsplanen om lärares arbetsmiljö omgående sjösätts.

För att nå högre kunskapsresultat och för att förbättra lärarnas arbetsmiljö behöver rektorerna kunna fokusera på sitt uppdrag som pedagogiska ledare.

Tyvärr överhopas även rektorer av administration och ekonomi. Detta gäller speciellt för låg- och mellanstadiet. Socialdemokraterna och LR menar att det krävs en gemensam fortbildning av skyddsombud och rektorer i systematiskt arbetsmiljöarbete med lärares arbetsbelastning i fokus. Rektorn måste även ha möjlighet att se till att andra yrkesgrupper än lärare arbetar som vaktmästare, lokalvårdare samt med kurativa och elevvårdande uppgifter. En stärkt rektor stärker både elevernas kunskapslärande men också lärarnas arbetssituation.

Forskning visar att en viktig åtgärd för att vända utvecklingen i skolan är att minska klasstorlekarna. Detta gäller särskilt för låg- och mellanstadiet.

Mindre klasser möjliggör mer tid till både de elever som vill springa före, men också för den elev som behöver mer stöd. Undervisningskvaliteten skulle öka samtidigt som det skulle minska lärares arbetsbörda. Skolan behöver även mer resurser för att kunna anställa fler speciallärare och specialpedagoger då forsking visar att det är tidiga insatser som har störst effekt.

Skolan lägger grunden för både samhällets och individens framtid. Vi kan därför inte se på när kunskapsnivåerna i skolan faller, utan krafttag måste tas för att vända utvecklingen. Socialdemokraterna och LR vill arbeta för en skola där fler vill arbeta som lärare, där arbetsmiljön är stimulerande och där alla elever når kunskapsmålen och ges möjlighet att utvecklas som individ.

Marlene Burwick

kommunalråd (S) i Uppsala

Katarina Reineck

ordförande Lärarnas Riksförbund, Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!