Personalpolitiken förbättras ständigt

Vi arbetar redan med den långsiktiga personalpolitik som efterfrågas och som ska se till olika gruppers bästa. Det handlar om ett ständigt förbättringsarbete, som sker i dialog med medarbetare och fackliga organisationer. Det skriver universitetsledningen i ett svar till Sveriges universitetslärarförbund, Sulf.

3 september 2013 09:46

I en artikel på UNT Debatt 25/8 diskuterar företrädare för Sveriges universitetslärarförbund (Sulf) anställningsvillkoren för universitetslärare, särskilt andelen tillfälligt anställda.

Goda anställnings- och arbetsvillkor är ett villkor för framgångrik och förstklassig forskning och utbildning. Kompetens- och karriärfrågor ingår därför bland de strategiskt prioriterade områden som vi inom Uppsala universitet arbetar med för att fortsätta hävda vår ställning som ett av världen 100 främsta lärosäten. Som internationellt ledande forskningsuniversitet måste vi locka till oss – och behålla – de främsta lärarna och forskarna.

Uppsala universitet expanderar och har bara under det senaste året anställt 240 nya medarbetare. Tillväxten sker främst på forskningssidan där vi i stor utsträckning är beroende av externa och tidsbegränsade medel. Detta leder ofrånkomligen till svåra planeringsförutsättningar för institutionerna. Inkommande medel varierar år från år vilket skapar en ryckighet.

Vi delar SULF:s uppfattning om betydelsen av trygga anställningar, men anser inte att bilden är riktigt så dyster som framställs i artikeln. Det finns olika skäl till att andelen tidsbegränsade anställningar blir hög. En del är helt naturliga. Gästlärare och gästforskare måste självklart vara tillfälligt anställda, och adjungerade lärare har sin huvudsakliga anställning någon annanstans. Och vi måste också kunna projektanställa forskare för att snabbt komma i gång när nya forskningsanslag beviljas.

Men det finns också forskare och lektorer som under längre perioder saknar trygg anställning och där finns mer att göra. Därför har universitetet under det senaste året arbetat intensivt med att skapa meriteringsanställningar och tydligare karriärvägar, med syftet att skapa attraktivare villkor.

Vi arbetar redan med den långsiktiga personalpolitik som efterfrågas och som ska se till olika gruppers bästa. Det handlar om ett ständigt förbättringsarbete, som sker i dialog med medarbetare och fackliga organisationer.

Eva Åkesson
rektor Uppsala universitet
Ann Fust
universitetsdirektör Uppsala universitet
UNT 3/9 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!