Nu är det nog med tågproblem!

Vi har i dag tillsammans skickat ett brev till SJ och Trafikverket där vi kräver att de tar de stora problemen på största allvar och vidtar åtgärder som förbättrar tågtrafiken. Det skriver ­kommunalråden för M, S, MP, FP, C, V och KD i Uppsala.

4 mars 2011 15:12

Vardagen för dem som pendlar med tåg till och från Uppsala är fylld av väntan, ovisshet och oro. Hinner jag till jobbet i tid? Kommer tåget och i så fall när? Hinner jag hem för att hämta barnen?

Vi anser att det är oacceptabelt att tågpendlare ska behöva tillbringa timmar i stillastående tåg och på perronger, ofta i ovisshet på grund av brist på information, innan de kan ta sig till eller från jobbet.

Mellan Uppsala och Stockholm är tåg det dominerande ressättet. Åtskilliga har den här vintern tvingats vänta på försenade och inställda avgångar. Brist på information om när och var tåg förväntas avgå har skapat frustration och uppgivenhet. De avgångar som går är oftast överfulla med ståplats för flertalet resenärer på grund av tidigare inställda avgångar. Detta har medfört stora problem för resenärer, arbetsgivare och samhället i stort.

Sårbarheten i järnvägstrafiken som vi nu bevittnar riskerar att få allvarliga konsekvenser både på kort och lång sikt för regionens ekonomi och arbetsmarknad. De kostnader som tågförseningarna medför är en stor förlust för individer, arbetsgivare och samhället.

Uppsala kommun satsar mycket för att kommunen ska fortsätta att utvecklas posi­tivt. Att enkelt och säkert kunna resa till och från jobb, skola, fritidsintressen och kultur är en förutsättning för att Uppsala även i fortsättningen ska vara en attraktiv stad att leva i. Till år 2020 ska Uppsala kommuns utsläpp av växthusgaser minska med minst 30 procent per medborgare jämfört med 1990 års nivåer. Samtidigt ska kollektivtrafikresandet i kommunen fördubblas. För att uppnå dessa mål krävs en välfungerande infrastruktur för kollektivtrafikresande.

Tillsammans med andra aktörer, framför allt Trafikverket, har Uppsala kommun gjort respektive beslutat om stora investeringar för att göra resandet till och från Uppsala mer effektivt, säkert och bekvämt:

l Uppsala resecentrum invigs i december 2011. Här skapas förutsättningar för ett enkelt och effektivt resande då alla trafikslag samlas på en liten yta.

l Kommunen har beslutat att medfinansiera bygget av planskilda korsningar på S:t Olofsgatan och S:t Persgatan. Det är en viktig investering inte minst för att öka trafiksäkerheten och minska risken för trafikstörningar.

l År 2017 har vi dubbelspårig järnväg förbi Gamla Uppsala. Det är ett resultat av Uppsala kommuns insatser i samband med regionlösningen för citybanan. Dubbelspår genom Gamla Uppsala är den sista pusselbiten i att få dubbelspårig järnväg hela sträckan mellan Uppsala och Gävle. Samtidigt görs alla korsningar om till planskilda korsningar vilket ökar trafiksäkerheten.

l December 2012 börjar UL och SL i samarbete att köra sträckan Uppsala–Älvsjö, via Upplands Väsby och Arlanda. Detta förbättrar pendlingsmöjligheterna mellan Uppsala och stor-Stockholm ytterligare. Framför allt blir det enklare att pendla till arbetsplatser i norra Stockholms län.

Dessa investeringar och satsningar är emellertid lite värda om man inte kommer till rätta med järnvägstrafikens sårbarhet under vintermånaderna.

Även om vi har förståelse för att den snörika vintern skapar problem, förväntar vi oss att åtgärder vidtas på kort och lång sikt för att vi ska få så robusta system som möjligt för att klara också den belastning som vintermånaderna innebär. Vi behöver en transportinfrastruktur med såväl tillräcklig kapacitet som funktionalitet, samt lok och vagnar anpassade för vinterförhållanden. Samtidigt behöver utbudet av resor mellan Uppsala och Stockholm förbättras, framför allt på kvällar och helger.

För att uppnå detta kräver vi kommunalråd i Uppsala kommun:

l En redovisning av vad SJ och Trafikverket i sina respektive roller avser att göra för att lösa nuvarande kaotiska situation och förebygga att den upprepas.

Trovärdigheten i att fortsätta bygga en internationellt konkurrenskraftig region hänger till betydande del på att vi förmår visa att vi klarar utmaningen att knyta samman den med snabba och driftsäkra kommunikationer.

l Att senare tågavgångar mellan Stockholm och Uppsala återinförs för att underlätta arbetspendling sen kvällstid samt möjliggöra för invånarna i Uppsala och Stockholm att utnyttja respektive stads kulturutbud. Mellan Malmö och Köpenhamn, som har ett liknande reseunderlag, går det tågtrafik dygnet runt. Vi tror att förutsättningarna för tågtrafik mellan Uppsala och Stockholm är minst lika goda.

Att invånarna i Uppsala kommun ska kunna ta sig till jobbet och hem i tid, samt kunna dra nytta av kultur, idrott och andra attraktioner som finns i och runt Uppsala, ser vi som en viktig förutsättning för att vår kommun ska fortsätta utvecklas positivt.

Vi är eniga och har i dag skickat ett brev till SJ och Trafikverket där vi kräver att de tar dessa frågor på största allvar och de vidtar åtgärder som förbättrar tågtrafiken till och från Uppsala.

Gunnar Hedberg
kommunstyrelsens ordförande (M)
Cecilia Forss
kommunalråd (M)
Marlene Burwick
kommunalråd (S)
Erik Pelling
kommunalråd (S)
Maria Gardfjell
kommunalråd (MP)
Mohamad Hassan
kommunalråd (FP)
Cecilia Hamenius
kommunalråd (FP)
Stefan Hanna
kommunalråd (C)
Ilona Szatmari Waldau
kommunalråd (V)
Ebba Busch
kommunalråd (KD)
UNT 7/3 2011

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!