Myggorna sänker villapriserna

Att myggproblemen nått en nationell status framtår av att Skatteverket nu sätter nya taxeringsvärden på bostadshusen i Nedre Dalälven. I dag kan man köpa en fyrarumsvilla för under 400 000 kronor, skriver Lillemor Funered.

21 november 2013 11:14

I oktober skrev UNT om riksdagsledamoten Mikael Oscarssons (KD) besök i Gysinge, där han informerade om att det i dagsläget inte finns någon nationell myggbekämpningsberedskap, det vill säga Sveriges regering och riksdag har inte ännu valt att stötta sina medborgare i denna folkhälsofråga.

I den för Nedre Dalälvsområdet gällande juridiska naturreservats- och nationalparksregleringen krävs att regeringen ger klartecken för bekämpning med BTI, något som Naturvårdsverket begärt. Detta gör myggbekämpningen till ett regeringsansvar.

I en motion (2013/14:KD 72) redogör Oscarsson för de negativa konsekvenser de återkommande mygginvasionerna har på människors hälsa, och samhällsutvecklingen. Trots regeringens kännedom finns ännu ingen långsiktig budgeterat post för myggbekämpning. Sett ur ett europeiskt och globalt perspektiv visar den svenska regeringen förhållandevis liten hänsyn till sina medborgares rättigheter till god hälsa relaterad till mygginvasion. Det är, som Oscarsson beskriver, önskvärt med inrättandet av en nationell myggbekämpningsorganisation, då verksamheten kräver specialistkunskap. De aktuella arter av stickmygga som identifierats i Sverige bör bekämpas med lämplig metod då önskvärd effekt av bekämpningsmetod varierar mellan arterna. Fungerande myggbekämpningsorganisationer är etablerade i ett stort antal länder, världen över, som liksom Sverige drabbas av mygginvasion. På det internationella forskningsområdet sker framsteg, och metoder utvecklas vilka i kombination vid myggbekämpning, kan ge ett gott skydd mot ohälsa utan att skada det ekologiska systemet. Genom ett inrättande av en nationell myggbekämpningsorganisation i Sverige är det möjligt för svenska forskare att interagera internationellt för nationell samhällsnytta.

Att myggproblematiken nått en viss nationell status framgår av Skatteverkets hänsyn till myggplågan när man sätter nya taxeringsvärden på bostadshus. Att Skatteverket har skapat så kallade värdeområden för platser vid Nedre Dalälven leder till lägre taxeringsvärden och lägre avgifter än om fastigheterna, som tidigare, hade ingått i ett större geografiskt område. I dag kan du till exempel köpa en fyrarumsvilla i området för 395 000 kronor.

Villaägarnas jurist kräver snabbare myggutredning Privata Affärer och Lantbrukets affärstidning ATL (23 juli), har under året uppmärksammat problematiken främst gällande det beslut regeringen fattade i juni, om att låta Naturvårdsverket utvärdera effekterna av bekämpning av översvämningsmyggor. Resultatet ska redovisas först om 28 månader. Villaägarnas Riksförbund har engagerat sig i frågan, och i en skrivelse till miljöminister Lena Ek menar Madeleine Arvidsson Wäli, boendemiljöjurist hos Villaägarna, att utredningstiden bör kortas. Praxis är, att allvarliga frågor ges en utredningstid om sex till tolv månader, vilket med hänsyn till myggbekämpningsfrågans art motiverar en kortare utredningstid än den nu gällande. Villaägarnas riksförbund anser att snabba beslut och en permanent, rikstäckande, organisation för myggbekämpning är nyckeln till framgång. Att låta de boende leva i ovisshet i tre år till är ohållbart, menar Arvidsson Wäli.

 

Arvidsson Wäli anser att de utredningar som hittills gjorts och att den information som finns, bland annat hos länsstyrelsen i Gävleborg och i utländska forskningsrapporter, bör värdesättas. Den svenska utredningen har fokus på biologisk mångfald och risken för att myggorna blir resistenta mot bekämpningsmedlet. I Tyskland har översvämningsmygg bekämpats med biologiska medel i över 30 år, och konsekvenserna är väl dokumenterade av forskare.

Villaägarna framhåller vikten av, att man i utredningen, även väger in konsekvenser av att man inte bekämpar myggen. Förutom att ge en hållbar miljö för de boende, är det viktigt för kommunerna och för hela samhällsekonomin.

Förvaltningschef Leif Jansson, Sandvikens kommun, har låtit utreda hur långsiktig myggbekämpning skulle kunna organiseras från kommunalt håll, uppdelad på beställare och utförare. Det gäller att finna en modell som "fungerar över tid oavsett ägare, finansiärer och val av sätt att bekämpa", vilket delvis överensstämmer med kravet från boende och forskare, även på nationell nivå.

Sett ur konkret myggbekämpningsperspektiv har kommuner, länsstyrelser och stat samarbetat och bidragit finansiärt till genomförandet av bekämpningen. Detta är även önskvärt i framtiden, då ansvarsfördelningen faller på dessa tre instanser.

Nedre Dalälvsområdet erbjuder kultur, turist- och rekreationsmöjligheter vilka i dagsläget inte utnyttjas till fullo eftersom det inte går att planera i förväg att åka hit. Investeringar skjuts på framtiden, då man förhoppningsvis vet att årliga myggbekämpningar kommer att utföras.

Medborgare osynliggörs av demokratiskt valda representanter I mars hade jag mailkontakt med miljöminister Lena Eks assistent gällande ett sammanträffande med miljlöministern, detta i sällskap med Mikael Oscarsson, och Carl-Ewert Ohlsson (C) Sandvikens kommun. Syftet var att överlämna listor med 3000 namnunderskrifter med krav på myggbekämpning. Ett flitigt mailande med regeringskansliet resulterade i att jag anmodades ta kontakt med statssekreterare Anders Flanking då miljöministern inte ansåg sig ha tid, vilket jag då gjorde. Ännu efter sju månader har ingen återkoppling skett varför jag återigen tillskrivit Flanking med förhoppning om ett sammanträffande. Jag anser det rimligt att få någon form av svar då man tar kontakt med folkvalda representanter.

Detta hälsoproblem breder ut sig över landet och riksdagspartier skulle vinna röster inför valet genom att fatta beslut om inrättandet av en nationell myggbekämpningsorganisation.

Lillemor Funered fil mag, teol stud

UNT

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!