M sprider lögner om S

Moderater på lokal nivå sprider påhitt och desinformation om Socialdemokraterna. Det är ovärdigt, skriver Börje Wennberg.

17 december 2013 15:39

Som socialdemokrat är jag positiv till valfrihet för medborgarna och patienterna. Inom primärvården vill mitt parti utforma ett vårdvalssystem där patientens behov och trygghet sätts i centrum. På så sätt blir vården mer kostnadseffektiv och så investerar vi i framtidens hälso- och sjukvård. Vi vill även utveckla ersättningssystem som stödjer inriktningen att ge vård efter behov och av hög kvalitet till alla. Vi anser att landstinget behöver upprätta en strategi för uppföljning av vårdgivares verksamheter.

Uppföljningen ska säkerställa en hög patientsäkerhet och god medicinsk kvalitet, samt varje skattekrona användas effektivt. Redan 2008 och 2009 skrev vi följande i ett yttrande till regeringen: ”Vi säger ja till medborgarnas rätt att välja, men vi säger nej till att medborgaren tvingas bli kund på en marknad för att få del av välfärden. Vi ställer också krav på att alla utförare ska teckna gällande kollektivavtal.” När beslutet om vårdval i vårt landsting togs motsatte vi oss utformningen av ersättningssystemet, kraven på utförarna och listningsreglerna.

Med stigande förvåning och irritation har jag den senaste tiden noterat en rad direkta påhopp på oss socialdemokrater och mig själv som företrädare för vårt parti.

Ledande moderater i Knivsta, bland annat avgående och tillträdande kommunalråd, påstår att vi avser att lägga ned en väl fungerande privat vårdcentral och barnavårdscentral i Knivsta. Detta är ett helt grundlöst påstående. Jag besökte dessa båda verksamheter tidigare i höstas och de föreföll vara av god kvalitet och såg till patientens/medborgarens bästa. I Tierp hävdar Moderaternas första namn Åsa Sikberg dels att Brukshälsan i Söderfors startades tack vare alliansens vårdval, dels att vi hotar Brukshälsans existens.

Fakta är att avtal tecknades mellan landstinget och Brukshälsan redan 1998, när S styrde. Att jag och socialdemokrater skulle vilja lägga ner Brukshälsan är rent nonsens.

Även där har jag gjort ett antal besök, framför allt för att jag själv är listad där. Jag är en nöjd patient.

Sedan spär Erik Weiman på i sin blogg med påståenden av likartat slag. Ett av alla påståenden är att vi är mot vårdval inom primärvården. Vi delar däremot inte alliansens inställning till vårdval, och har därför presenterat egna förslag där patientens rätt att välja är ett självklart inslag.

Det paradoxala är att moderaterna på riksplanet gör allt för att åtminstone låta som socialdemokrater, men på det lokala planet förefaller inriktningen vara en helt annan. Här handlar det om att misskreditera och misstänkliggöra oss och vår politik.

Att partier som är i opposition ägnar sig åt att kritiskt granska den sittande majoriteten ingår i grunduppdraget för en fungerande demokrati. Men att ledande företrädare för det största styrande partiet, Moderaterna, främst fokuserar på att sprida påhitt och osanningar om ett oppositionsparti är direkt ovärdigt. Om den egna politiken är så svag att man måste ta dikten till hjälp är man farligt ute. Jag har inget emot tuffa debatter där sakfrågor diskuteras. Tvärtom, det kan vara både stimulerande och informativt. Men när man förfaller till att insinuera, antyda och fabulera – då vill jag inte vara med längre.

Hur skall våra väljare kunna känna förtroende och lita på oss om vi talar osanning? Det bådar inte gott inför den stundande valrörelsen. Nej låt oss enas om att i fortsättningen hålla oss till fakta.

Om vi socialdemokrater vinner valet i september kommer vi att skapa fler arenor för dialog och samverkan. Vi kommer inte att drivas av något hämndbegär där vi skall ge igen för allt det vi varit missnöjda med under de två senaste mandatperioderna. Vårt landsting och alla de som bor i vårt län har inget att tjäna på politisk småsinthet. De vill ha fungerande sjukvård utan orimliga köer. De vill ha fungerande kollektivtrafik där man kan lita på att tåget och bussen går och att den går i tid. Så att de tryggt kan välja kollektivtrafiken och lita på att de kommer i tid till jobbet, föreläsningen eller konserten.

Mycket av det som vi politiker ansvarar för kan hanteras i breda uppgörelser som håller över tid. Det tror jag att våra skattebetalare vill. De ser inget värde i ständiga kursändringar för att markera att nu är det minsann vi som vunnit valet och kan göra som vi vill. Den nuvarande trenden att allt oftare hålla oppositionen utanför har ingen vinnare. Samarbete och ett generöst förhållningssätt till andra partier tror jag är positivt för vårt län och dess innevånare.

Vi socialdemokrater kommer, om vi vinner valet, att öppna för mycket mer samverkan och dialog. Vi tror att de anställda och deras organisationer har mycket att bidra med. Vi vill ta till vara all den kunskap och kreativitet som finns, men som i dag hålls tillbaka.

Avslutningsvis vill jag tillönska alla läsaren inklusive Erik Weiman en riktigt god jul och ett gott nytt år. Jag ser fram mot 2014 med en lång rad debatter, där vi presenterar våra respektive partiers politik, håller oss till fakta och diskuterar sakfrågor.

Börje Wennberg landstingsråd (S)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!