Lena Sommestad vår kandidat

Vi är övertygade om att Lena Sommestad på ett lysande sätt skulle bli den inspirerande parti­ledare som socialdemokratin behöver. Det ­skriver åtta socialdemokrater från Uppsala.

10 december 2010 13:44

Inget parti vågade i årets valrörelse på ett genomtänkt och trovärdigt sätt föra ut de stora internationella framtidsfrågorna till debatt bland medborgarna. Det var myc­ket olyckligt, eftersom ställningstaganden på politikens alla områden måste sträcka sig ut över våra gränser och längre än de kommande fyra åren. Besluten de närmaste åren och det kommande decenniet avgör vilken framtid våra barn och barnbarn kommer att möta. De måste präglas av idéerna om en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. De måste utformas i ett ansvarfullt internationellt perspektiv.

Inte heller vårt eget parti lyckades leva upp till de höga förväntningar medborgarna har rätt att, utifrån historiska erfarenheter, ställa på svensk socialdemokrati. Vi lycka­des inte tydliggöra värdet av den samhällsmodell vi byggt upp i vårt land och som i årtionden setts som föredöme bland framsynta ledare runt om i världen.

Vad den traditionella socialdemokratin alltid hävdat om jämlikhetens värde och kraft, fick i valrörelsens inledning ett starkt vetenskaplig stöd i boken Jämlikhets­anden av forskarna Richard Wilkinson och Kate Pickett. ”Jämlikhetsanden utgör en ren guldgruva av forskningsunderbyggda argument för en mer rättvis fördelning av samhälleliga resurser. Vem kan med hedern i behåll propagera för ökad lönespridning, när det uppenbarligen är sämre inte bara för dem längst ner utan också för dem längst upp?” skrev en recensent i Göteborgs Posten. Vi misslyckades med att få majoriteten av medborgarna att ta till sig dessa tankar.

Men samtidigt är det angeläget att klarlägga varför vi misslyckades med detta. Det är något som valanalytiker både inom och utom vårt parti nu arbetar med, mer eller mindre seriöst. Uppfattningar bryts mot varandra och det finns naturligtvis inte bara en förklaring. Vi menar dock att en avgörande faktor var de stora skattesänkningarna, som genomförts under mandatperioden. De gynnade kraftigt i första hand de välbeställda, men gav ändå alla de som hade arbete en hel del mer pengar i den egna plånboken.

Detta skedde samtidigt som arbetslösheten ökade fram till vad vi i dag bör kalla massarbetslöshet. Detta har lett fram till ett Sverige idag med ökade klyftor och spänningar i samhället.

Uppgiften för oss och våra partivänner måste nu vara att under den kommande mandatperioden visa på och föra ut, att de idéer som är grunden för den klassiska social­demokratin också bär in i framtiden. För detta krävs en partiledning, som med öppenhet och ödmjukhet förmår inspirera inte bara partimedlemmar utan även partisympatisörer inom folkrörelse-Sverige i bred mening, inom fackliga organisationer, bland kulturarbetare, inom idrottsrörelsen och trossamfunden att vilja ta del i en framtidsdebatt, som bärs av idéer om jämlikhet och som visar vägen mot en hållbar samhällsutveckling.

Den politiker som under valrörelsen starkast kom att stå upp för den klassiska ­socialdemokratins mest framsynta idéer och samtidigt tydligt peka på de utmaningar mänskligheten står inför var förutvarande miljöministern Lena Sommestad.

Under parollen ”Med kunskap bygger vi det hållbara samhället – Framsteg skapar vi tillsammans” utvecklade hon under valrörelsen i tal och artiklar sina tankar och beskrev den väg socialdemokratin måste återkomma till.

Efter valet har Lena Sommestad fortsatt att dagligen på sin blogg och i tidningar skarpsinnigt analy­sera viktiga nationella­ och internationella frågor och pekat på lösningar. Hon har gjort det utifrån sina erfarenheter av politiskt arbete bland annat som miljöminister. Hon har grundat sina uppfattningar på en gedigen akademisk utbildning där hon bland annat studerat kvinnors och mäns hårda arbetsvillkor i fattig-Sverige. Hon är väl insatt i forskningsfrågor alltsedan hon som forskare deltog i regeringens Forskningsberedning, detta redan innan hon blev professor i ekonomisk historia. Sin ekonomiska kompetens kan hon i dag använda som medlem av riksbanksfullmäktige.

Lena Sommestad har lång erfarenhet av arbete också utanför den akademiska och politiska sfären genom sina tidigare uppdrag som chef för Institutet för framtidsstudier och som verkställande direktör för branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. Hon har stor erfarenhet av internationellt arbete både som miljöminister och forskare.

Till Lena Sommestads alla meriter som kompetent politiker kommer hennes personliga egenskaper. Förutom välgrundade egna uppfattningar är hon öppen för andras idéer. Hon är en ödmjuk och lyssnande person, som människor har lätt att känna sympati för. Det är viktiga och nödvändiga egenskaper för en person med uppgift att leda en rörelse, vars framgångar bygger på de många människorna vilja till engagemang och frivilliga arbetsinsatser.

Vi vill med dessa rader ansluta oss till alla dem som i Lena ­Sommestad ser en synnerligen god kandidat till uppgiften att vara en ledare för vårt socialdemokratiska parti.

Vi är övertygade om att Lena Sommestad på ett lysande sätt, med intellektuell skärpa och tro på människan, skulle bli den inspirerande partiledare som socialdemokratin behöver.

Irene Söderhäll
ersättare (S) i kommunfullmäktige
Görel Sävborg-Lundgren
medlem i Broderskapsrörelsen
Bernt Jonsson
Samhällsdebattör
Carl Lindberg
ledamot (S) i kommunfullmäktige
Bo Nylund
medlem i Broderskapsrörelsen
Rezene Tesfazion
ledamot (S) i kommunfullmäktige
Staffan Yngve
ledamot (S) av kommunfullmäktige
Per Olof Widell
medlem i Broderskapsrörelsen
UNT 11/12 2010

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!