Kvalitet viktigare än pris

Den borgerliga majoritetens ständiga prioritering av lägsta möjliga pris framför kvalitet, drabbar de äldre på vårdboendena, skriver Caroline Andersson och Marlene Burwick.

11 november 2011 18:15

Den 7/11 meddelade ordförande i äldrenämnden, kommunalrådet Ebba Busch (KD), att beslut har fattats om att tilldela driften av korttidsboendena Rondellerna och Boström till företaget Attendo Sverige AB. Vad Ebba Busch däremot inte nämnde var att det samtidigt fattade beslut om att drastiskt minska undersköterskorna med 2,89 respektive 4,72 årsarbetare vid de båda boendena, samt sjukgymnasttjänsten från 2,80 årsarbetare till 2 årsarbetare vid den ena boendet. Detta eftersom majoriteten fortsätter att upphandla vårdboenden enligt lägsta pris.

Neddragningen på personal innebär försämrade möjligheter att ge en god omsorg och rehabilitering till de äldre. Majoriteten har haft flera år på sig att avskaffa lägstaprisupphandlingar, och trots att vi nu ser att deras systemförändring har lett till kraftigt försämrad kvalitet i äldreomsorgen fortsätter de att upphandla äldreomsorg enligt samma princip. Därför kommer Socialdemokraterna i en skrivelse till äldrenämnden nu på tisdag den 15 november att begära tre saker:

För det första att äldrenämndens förvaltning ges i uppdrag att skyndsamt redovisa personalsituationen på samtliga vårdboenden. Allmänheten och i synnerhet de boende och deras anhöriga har rätt att få insyn i hur äldreomsorgen fungerar i Uppsala kommun.

För det andra att Ebba Busch kallar till ett öppet möte med representanter från utförarna, personalen, samt facket för att ge intresserade äldre, anhöriga och övriga Uppsalabor möjligheten att diskutera förhållandena inom äldreomsorgen.

Och för det tredje att nya upphandlingar inte genomförs, med syftet att kommunen ska återfå delar i egen regi. Andelen privat omsorg på vårdboendesidan är nu så pass omfattande att kommunen har få möjligheter att klara att överta verksamhet där stora brister upptäcks eller om en privat utförare går i konkurs. Vi arbetar dessutom tillsammans över partigränserna med att införa möjligheten för äldre att välja vårdboende. Det vore olyckligt om de äldre som vill välja kommunens egen utförare framför utförare som drivs av vinstintressen inte längre har möjlighet att göra det.

Caroline Andersson

2:e vice ordförande (S) äldrenämnden

Marlene Burwick

kommunalråd (S)

UNT 14/11 2011

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!