Kungsörnen närmast de rödlistade

Inget av det som Solveig Zander (C) eller för den skull miljöminister Lena Ek (C) har framfört har hittills kunnat stilla vår oro angående kungsörnar. Det skriver Maria Weimer (FP) och Johan Enfeldt (FP) i ett svar till Solveig Zander.

6 december 2013 09:16

Slutreplik. Solveig Zander (C) menar att det är naturligt att behandla kungsörnen i samma proposition som vargen (UNT Debatt 4/12). Vår kritik gällde att kungsörnen kommit med i ett sent skede och Solveig vet rimligen att den stora rovdjursutredning som föregick propositionen endast omfattade varg, lo, björn och järv.

I propositionen sägs inget om lyckade häckningar utan där räknas bara registrerade häckande par.

 

Mycket tack vara Anita Brodén från Folkpartiet ändrades skrivningen efter utskottsbehandlingen så att begreppet ”registrerade häckande par” ska avse ”antalet par som har lyckats med häckningen”. En viktig ändring som vi har Folkpartiet att tacka för.

Regeringen anser att kungsörnen uppnått gynnsam bevarandestatus, skriver Zander vidare. Hur är det möjligt för en art som står i kategorin NT (Near Threatened) hos Artdatabanken, närmast under de rödlistade arterna?

Läser vi i den senast fastslagna åtgärdsplanen för kungsörn (Naturvårdsverket 2011) anges att ”Gränsvärdet för antalet individer för kategorin Livskraftig (LC) anger 2 000 könsmogna individer, vilket innebär minst 1 000 par.” Som långsiktiga mål för den svenska kungsörnsstammen anges där bland annat att det ska finnas minst 1 300 etablerade par senast år 2030 och att minst 450 häckningar årligen ska lyckas.

Om regeringen hade menat allvar med att värna om kungsörnens överlevnad skulle man inte nöjt sig med 150 lyckade häckningar utan visat på en högre ambitionsnivå.

Vi har inte antytt att sedvanlig jakt på kungsörn kommer att bli aktuell, men vi är mycket oroliga för att det med de nya lägre nivåerna blir svårare för myndigheterna att neka skyddsjakt.

Vi tror också att det finns en risk att det blir lättare att ge dispens från Artskyddsförordningen vid etableringar av exempelvis vindkraftsparker i känsliga områden.

Inget av det som Zander eller för den skull miljöminister Ek har framfört har hittills kunnat stilla vår oro.

Maria Weimer riksdagskandidat (FP), ledamot i Folkpartiets miljöprogramgrupp
Johan Enfeldt landstingskandidat (FP)

UNT 6/12 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!