Fler studenter får återkrav

Björklund och Sabuni ­lovade teknologerna att de slipper återkrav från CSN. Det är bra – men samtidigt orimligt att undanta andra studenter från reglerna, bara för att de inte demonstrerat för sina krav. Det skriver Fatma Aksal och Gabriel Ledung.

17 december 2010 17:20

Nyligen uttalade sig både utbildnings­minister Jan Björklund och vice utbildningsminister Nyamko Sabuni om de återkrav som teknologstudenter vid bland annat KTH och Chalmers har fått från Centrala Studiestödsnämnden, CSN. De lovade att ändra reglerna så att teknolog­studenter trots ojämn fördelning mellan terminerna ska räknas som heltidsstudenter. Uppsala studentkår tycker att detta är ett glädjande besked.

Dock anser vi att det är beklagligt att ministrarna har glömt alla andra studenter som drabbats av återkraven, trots att de precis som teknologstudenterna har förlitat sig på sina respektive lärosätens utbildningsplaner och schemaläggning när de ansökt om fullt studiemedel från CSN.

Uppsala studentkår har fått in flera ärenden med studenter som läser diverse ämnen vid Uppsala universitet och nu har fått återkrav från CSN, därför att deras sista obligatoriska moment är förlagt till veckan före jullovet, något de inte kunnat råda över. De har precis som studenterna på tekniska utbildningar i god tro uppgett till CSN att de är heltidsstudenter och utgått från att de har rätt till studiemedel alla veckor under skolåret.

Uppsala studentkår anser att det är helt orimligt att undanta en grupp studenter från denna stränga tillämpning av reglerna kring studiemedel, och utlämna de studenter som inte har demonstrerat för sina krav. Vi bedömer att situationen för de studenter som läser till exempel naturvetenskap, språk, datavetenskap, juridik eller matematik är jämförbar med studenterna på tekniska utbildningar i så mycket att de alla förlitat sig på sina lärosäten och varit i god tro att de är heltidsstudenter.

Ur ett likabehandlingsperspektiv är det omöjligt att föreställa sig den regeländring som skulle gälla bara teknologstudenter. Vi hoppas därför att Björklund och Sabuni misstog sig i sina uttalanden.

Uppsala studentkår menar att CSN:s uttalanden om att studenterna borde ha insett att de inte hade rätt till studiemedel under de veckor då de inte hade några poänggivande moment är helt orimliga, med tanke på att inte ens alla lärosäten har insett att studiemedelsreglerna skulle kunna tillämpas på detta fyrkantiga sätt och dessutom retroaktivt.

Vidare är det helt orimligt att enskilda studenter ska betala för lagstiftarens misstag att inte se till att reglerna för högskolorna och CSN stämmer överens när det gäller vad som utgör heltidsstudier.

Syftet med reglerna om återkrav var att fånga upp dem som fuskar till sig studiemedel, men den stränga tillämpningen har lett till att hederliga studenter drabbas.

Detta är studenter som redan har kärv ekonomi och som inte har råd att betala återkrav på flera tusen, vilka dessutom har högre ränta än vanlig återbetalning av lån hos CSN.

Uppsala studentkår kräver därför att de ändringar som ministrarna har lovat inte ska vara något slags märkligt undantag för teknologstudenter, utan hållbara lagändringar som gäller för alla studenter, som underlättar arbetet för CSN och högskolorna och som gör det enkelt för studenterna att följa reglerna. Högskoleförordningen och studiestödsförordningen måste anpassas till varandra så att systemet blir så lättbegripligt och logiskt som möjligt för alla inblandade. Uppsala studentkår kräver också att alla studenter som fått återkrav fastän de tagit alla sina poäng medges eftergift.

Uppsala studentkår
Fatma Aksal
studentombud
Gabriel Ledung
ordförande
UNT 20/12 2010

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!