EU mer än eurokris

Den ekonomiska oron får inte skymma flyktingfrågan. Av omtanke om dem på flykt måste EU ha ett gemensamt asylsystem, skriver Marta Obminska.

26 oktober 2011 16:34

I samband med vår partistämma i helgen antog vi moderater vår nya utrikespolitiska plattform. Vår politik handlar om frihet och mänskliga rättigheter såväl i de små som i de stora sammanhangen. Moderaterna har en lång tradition inom detta område. Vårt engagemang för frigörelsekampen i Öst- och Centraleuropa är någonting som vi känner särskild stolthet över. Det är ett arv som förpliktigar.

Vikten av en stark Europeisk union är någonting som vi speciellt betonar då dess roll för att fortsätta bygga ett i sin tur starkt och fredligt Europa är av största betydelse. Vi vill bidra till att EU, även under den pågående skuldkrisen, utvecklas till en union för framtidens Europa där protektionism, nationalism och myter om självtillräcklighet inte tillåts diktera villkoren.

Det är viktigt att Sverige på alla nivåer står upp för det ansvarstagande som har möjliggjort att vårt läge här hemma är bättre än i många andra länder. Socialdemokraterna i Europaparlamentet har inte visat på ansvarskänsla då de delvis lade ned sina röster i omröstningen om ordning i statsfinanserna. Dessutom har de aktivt drivit på för en europeisk transaktionsskatt och står bakom förslaget om euroobligationer.

Högre skatter på investeringar och finansiella transaktioner leder till mindre investeringar och färre nya arbetstillfällen. Om euroobligationer skulle införas skulle troligen de mest skuldsatta länderna få låna till en lägre ränta än i dag, medan länder som sköter sig skulle få låna till en högre. Det skulle bidra till att drivkrafterna för budgetdisciplin urholkas. Denna politik är beklaglig!

EU har en stark attraktionskraft men det finns en betydande risk att unionens relativa styrka kommer att minska i takt med att tillväxten i länder som Kina, Indien och Brasilien ökar. Att tillväxten i vår omvärld ökar är bra men det ställer också högre krav på att EU:s medlemsländer, även i dessa finansiellt oroliga tider, inte bara för en ekonomisk politik som löser akuta problem utan en som också långsiktigt främjar ökad konkurrenskraft, öppenhet och tillväxt. Häri ligger en stor utmaning för unionens framtid. Det är därför av största vikt att EU:s alla medlemsländer genomför strukturella åtgärder för att öka såväl konkurrenskraften som sysselsättningen.

Enligt vår mening kan många gränsöverskridande frågor lösas bättre i EU:s regi än på nationell nivå, men det måste finnas tydliga gränser för vad EU ska göra. Frågor som arbetsmarknadspolitik, beskattningsrätt eller familjepolitik ska inte regleras av EU. Däremot kommer vi moderater att vara drivande i kampen för ett öppnare Europa, där en mer ambitiös miljöpolitik, en ansvarsfull ekonomisk politik och ökade krafttag mot internationell brottslighet står högt på agendan. Det handlar om att skapa bättre förutsättningar och trygghet för de nära 500 miljoner människor och 20 miljoner företag som verkar på unionens inre marknad.

Vi ser i dag även ett stort behov av att minska omfattningen av EU:s jordbrukspolitik. Det är inte rimligt att strax över 40 procent av EU:s totala budget indirekt bidrar till att skapa en osund konkurrens i unionen genom subventioner av jordbruk. Denna politik leder även till att länder utanför EU inte kan konkurrera på lika villkor med sina varor, vilket går stick i stäv med den öppenhet som unionen bör stå för och den globala fattigdomsbekämpning som är så viktig.

En annan stor utmaning som EU står inför är det fortsatta arbetet med ett gemensamt asylsystem. Detta är nödvändigt eftersom skillnaderna i asylprövningen och mottagandet länderna emellan är oacceptabelt stora. Det är orimligt att det ska vara beroende av vilket land man kommer till inom EU om man ska få skydd eller hur man behandlas under väntan på beslut.

Det handlar också om solidaritet länderna emellan, då ett gemensamt system fördelar ansvaret för att ta emot EU:s asylsökande mer lika. Frågan om en human, rättssäker och solidarisk asylpolitik har delvis hamnat i skymundan på grund av den ekonomiska oron. Alliansregeringen arbetar dock vidare för att få det gemensamma systemet på plats som överenskommet år 2012.

Grundtanken med EU var att främja fred och frihet i Europa. För att möta framtidens utmaningar är ett starkare samarbete inom unionen, med ett ökat fokus på ekonomisk konkurrenskraft och en gemensam röst inom utrikespolitiken, viktig för oss moderater. Vi vill, med vår nya utrikesplattform, medverka till att skapa ett Europa för framtiden.

Marta Obminska

riksdagsledamot Uppsala län, ledamot av EU-nämnden (M)

UNT 27/10 2011

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!