Engagemanget på Balkan fortsätter

I dag halar Sverige flaggan för den svenska militära insatsen i Kosovo. Sveriges militära engagemang avslutas men vårt engagemang för säkerhet och utveckling på Balkan fortsätter i civil form, skriver försvarsminister Karin Enström (M) och justitieminister Beatrice Ask (M).

18 oktober 2013 16:24

I dag halar Sverige flaggan för den svenska militära insatsen i Kosovo. Sveriges militära engagemang avslutas men vårt engagemang för säkerhet och utveckling på Balkan fortsätter i civil form. Vi fokuserar nu i EU:s insats på polis och rättsområdet, EULEX, på att stödja uppbyggnaden av landets egna institutioner, rättsystem och säkerhetsstrukturer. Där bistår Sverige bland annat med personal från hela rättskedjan.

Sveriges engagemang för fred och försoning på Balkan sträcker sig flera decennier tillbaka. År 1999 sattes Kosovo under administration av FN. Sverige deltog med trupp från starten då den Nato-ledda insatsen KFOR (Kosovo Force) i Kosovo inleddes. Sammanlagt har fler än 9 000 svenskar deltagit i KFOR och den militära närvaron har stått som garant för upprätthållande av fred och säkerhet.

Sedan Kosovo blev självständigt år 2008 har den säkerhetsmässiga utvecklingen överlag varit positiv. Det internationella stödet har i takt med denna utveckling kunnat övergå från att svara för landets administration till att stödja Kosovo i dess egna ansträngningar att bygga ett väl fungerande samhälle. Detta ligger helt linje med den svenska strategin som omfattar säkerhetssektorreform, rättsstatsstöd och kopplingen mellan krishantering och hållbar utveckling. En sådan utveckling är naturlig i ett post-konfliktområde och det är logiskt att Sveriges stöd nu övergår till att helt bidra till Kosovo med civila insatser.

Våra civila insatser på Balkan har haft högsta prioritet enda sedan etableringen av FN-missionen UNMIK, efter kriget 1998-1999. I UNMIK tjänstgjordes knappt 1500 poliser årligen från 44 länder inklusive Sverige. UNMIK ersattes 2009 av

EULEX som har varit och är en viktig förutsättning för att Kosovo ska kunna utvecklas i rätt riktning. Missionen består för närvarande av cirka 2500 personer från EU och tredje länder. Vårt svenska bidrag till EULEX omfattar cirka 100 personer. Sverige stödjer insatsen genom att bidra med poliser, åklagare, domare, kriminalvårdare, politiska rådgivare och juridiska experter samt stödpersonal.

De svenska poliserna inom EULEX ska främst hjälpa Kosovos egen polisstyrka med råd men arbetar även med myndighetsutövning genom utredningsverksamhet och andra specialfunktioner. I takt med att Kosovos rättssystem utvecklas så kommer även EULEX missionen att avvecklas och ersättas av andra former av stöd. Redan nu är det glädjande att konstatera att Sverige kunnat sluta ett polissamarbetsavtal med Kosovo vilket ger stora möjligheter att gemensamt bidra till att öka människors trygghet.

Sveriges engagemang för Kosovos framtid förblir långsiktigt och brett. Sverige ser därför positivt på Kosovos närmande till EU. Nästa vecka tas också det första formella steget i Kosovos väg mot ett framtida EU-medlemskap, då EU och Kosovo inleder förhandlingar om ett så kallat stabiliserings- och associeringsavtal. Sverige ska fortsätta traditionen av att bidra till säkerhet och utveckling. De svenska kvinnor och män som bidragit och bidrar till både den militära- och den civila insatsen förtjänar stor uppskattning för ett väl utfört arbete.

Karin Enström
försvarsminister (M)
Beatrice Ask
justitieminister (M)
UNT 20/10 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!