En politik för utveckling

Uppsala behöver förtätas. Vi och fyra andra partier tar ansvar för att det görs på rätt sätt vid Seminariet, skriver Cecilia Forss och Liv Hahne (M).

19 september 2011 00:00

Uppsala har ett stort behov av nya bostäder. Det finns en bred politisk enighet om att det ska byggas bostäder vid Seminariet, att det ska skapas en park i samband med detta samt att Uppsalas behov av bostäder ska lösas genom en förtätning av staden. Uppsalaborna har, tvärt emot vad Peterson skriver (UNT 10/9), gett oss förtroendevalda ett oomtvistligt mandat att förtäta staden för att underlätta utvecklingen av kollektivtrafiken och därmed miljö- och klimatarbetet.

Såväl Moderaterna som Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tar ansvar för behovet av bostäder och bygger därmed nya hem vid Seminariet och skapar i samband med detta en park för allmänheten.

Genom att öppna och skapa en park för allmänheten skapas bättre möjligheter än i dag för människor att i närheten av sin bostad ta del av ett attraktivt rekreationsområde. Moderaterna upplever det som glädjande att det finns en bred politisk enighet om detta och att vi tillsammans med många andra partier tar ansvar för behovet av nya bostäder och för Uppsalas gröna sidor.

Många nya bostäder behövs i Uppsala och Moderaterna tar ansvaret för att dessa bostäder också byggs. Bostäderna ska vara av god kvalitet samt upplevas som trygga och tilltalande under mycket lång tid. I samband med våra bostadsbyggen iordningsställs nya parker och grönområden. Kvalitativa grönytor är mycket viktigt för att bostäderna ska upplevas som attraktiva.

Uppsala har sedan tidigare ett parkprogram och i vårens antagna budgetdokument beslutade Alliansen att detta skall utvecklas och aktualiseras. Att Uppsala saknar en vision över hur våra parker ska utvecklas stämmer alltså inte.

Seminariet är ett stadsnära grönområde som i dag används av väldigt få Uppsalabor. Området omgärdas av högt stängsel och upplevs som otillgängligt. Genom att bygga bostäder med tydliga entréer, gång- och cykelstråk samt planteringar och platser för rekreation öppnar vi området och gör det mer tillgängligt och välkomnande. Parkytan blir så stor att den uppfyller kraven på att vara stadsdelspark för hela Luthagen.

Det blir en fin, grön park i historisk miljö för alla människor som bor i närheten av Seminariet men som i dag i mycket liten omfattning nyttjar området. I det förslag som nu finns för att öppna seminariet är parken mer tillgänglig och inbjudande från alla håll jämfört med det ursprungliga förslaget. Vi är nöjda med att tillgänglighetsaspekterna förbättrats ytterligare genom de samråd som genomförts.

Vi har tidigare hävdat att Seminarieparken kommer att bli Uppsalas näst största park. Vi möttes då av protester. Många menade att det finns många andra parker i Uppsala som är större. Denna tvist sätter fokus på en mycket väsentlig diskussion. Är varje gräsmatta att betraktas som park? Vi menar att så inte är fallet utan ställer högre krav på Uppsalas grönområden.

Endast grönområden som tas om hand på ett ordentligt sätt, som lockar med ett utbud och håller en hög kvalitativ status bör kallas för park. Det är detta vi nu åstadkommer genom att Seminariets grönområde omvandlas från privat tomtmark till en gemensam parkmark som kommer att skötas om och bli en allmän plats för rekreation, motion och lek.

Tillsammans med kommunens fritids- och naturkontor har parkens utseende och innehåll diskuterats. Fokus kommer att ligga på bevarande av värdefull växtlighet, träd och alléer samt att skapa en park för upptäckar- och informationslek som återknyter till parkens historiska funktion som skolträdgård. Seminarieparken kommer att bli Uppsalas näst största anlagda park.

Väljarna har gett oss uppdraget att bygga bostäder, utveckla kollektivtrafik och skapa grönområden som lever upp till de krav på tillgänglighet, kvalitet och långsiktighet som finns. Det är en politik för utveckling av Uppsala där vi välkomnar nya människor att flytta hit. Det är också en politik i samklang med allmänhetens behov som bygger på långsiktigt ansvarstagande.

Vi moderater ser fram emot att den stora grönytan nu blir tillgänglig för allmänheten och förvandlas till en 15 000 kvadratmeter stor park.

Cecilia Forss

kommunalråd (M)

Liv Hahne

ordförande (M) i byggnadsnämnden

UNT 19/9 2011

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!