De kan vara fyra gånger fler

En anmälan om dagen kommer i snitt till Uppsalapolisen från kvinnor som misshandlats hemma av en närstående. Det verkliga antalet kan dock vara fyra fall om dagen, och varannan av dessa drabbas upprepade gånger. Det skriver Ulrika Karlsson.

24 november 2010 15:34

Att utsättas för våld, hot och trakasserier är oacceptabelt i ett rättssamhälle. Alliansregeringen arbetar för att öka tryggheten och ge skydd till brottsoffer. Nu tar vi ännu ett steg med förslag på ny lagstiftning som syftar till att förstärka skyddet för de mest utsatta.

Mäns våld mot kvinnor utövas på många sätt – fysiskt, psykiskt och sexuellt eller genom hot. Enligt WHO har en tredjedel av världens kvinnor och flickor utsatts för våld eller våldtäkt. Cirka hälften av alla kvinnomord begås av kvinnornas partner.

Tänk dig att rätten att bestämma över dig själv, din kropp, ditt liv eller din sexualitet fråntas dig. Tänk dig att du utsätts för våld, stalkning, hot och förtryck när du gör val som vi tar som självklara. Som vad du gör, hur du klär dig, vem du umgås med eller vart du går. När det handlar om just dina livsval. Tänk dig att den som begränsar din frihet, ditt liv och som gör övergrepp på din person är en person i din absoluta närhet.

Förra året mottog polisen i Uppsala 844 anmälningar om kvinnomisshandel. Gärningsmannen angavs i 628 fall vara en bekant och hela 358 anmälningar kom ifrån kvinnor som blivit utsatta för misshandel av en närstående i hemmet. Det motsvarar nästan en kvinna om dagen.

Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, är det endast 20–25 procent av de kvinnor som utsatts för våld i nära relationer som väljer att göra en anmälan till polisen, vilket innebär att vi i praktiken kan vara uppe i så många som fyra utsatta kvinnor dagligen, enbart i Uppsala.

Det är politikens uppgift att skapa ramarna för ett tryggt samhälle och Alliansregeringen tar detta på största allvar. Under förra mandatperioden presenterades en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Med utgångspunkt i denna handlingsplan har vi satsat drygt en miljard kronor på 56 konkreta åtgärder inom insatsområdena: ökat skydd och stöd till våldsutsatta, stärkt förebyggande arbete, stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, utveckling av insatser riktade till våldsutövare, ökad samverkan och ökade kunskaper.

Under hösten har Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet lanserat en resursbank som samlar forskning, material och information om områdena mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Forskning visar att så många som hälften av de kvinnor som utsatts för våld från en närstående man kommer att utsättas vid upprepade tillfällen.

Alliansregeringen ser också över befintliga regelverk som polis och åklagare i dag kan använda, såsom besöksförbud, vilket innebär att en person inte får kontakta eller förfölja den person som förbudet avser att skydda. Besöksförbudet har dock inte fått den verkan som avsågs.

Därför föreslår vi nu att vissa former av förbud ska vara möjliga att övervaka med en elektronisk fotboja. När den övervakade kommer för nära brottsoffret, eller går nära dess arbetsplats eller hem, går ett larm till polisen som därmed kan ingripa utan att en anmälan föreligger. Vi föreslår även att en ny brottsrubricering införs, olaga förföljelse. Allvaret i sådan brottslighet återspeglas inte alltid i dagens straff. Med det nya brottet vill regeringen höja straffnivån till fängel­se i högst fyra år.

Med regeringens handlingsplan har vi kommit en bit på vägen men mer finns att göra. Moderaternas ambition är att Sverige ska vara ett tryggt land att leva i. Mer kommer att behöva göras – i regering och riksdag – och av oss alla som medmänniskor. Vi har ett uppdrag att förmedla och värna sunda värderingar och gedigna rättsprinciper. Vi har ett uppdrag att agitera för människors fri- och rättigheter och för att vinna unga människor för den grund som vi måste ha för att få ett bättre, tryggare och friare samhälle. Det är ett ansvar vi alla måste ta på största allvar.

Ingen tidigare regering har lagt ned så stora resurser på rättsväsendet och vår ambition är att förbättra situationen för landets kvinnor och män så att vi tillsammans kan skydda de mest utsatta.

Tillsammans i Alliansen fortsätter vi att arbeta för att alla människor ska kunna känna sig trygga i sina hem och i sin vardag.

Ulrika Karlsson
riksdagsledamot Uppsala län
ledamot (M) i Justitieutskottet
UNT 25/11 2010

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!