Buss hellre än bil

Om resandet med kollektivtrafiken ska kunna fördubblas till 2020 har landstinget ett ansvar för att få till stånd en kollektivtrafik som underlättar människors vardag och som är snabb, pålitlig och säker, skriver alliansens landstingsråd.

9 januari 2012 15:14

Vår viktigaste uppgift är att åstadkomma attraktiva resealternativ, som bidrar till att fördubbla resandet till 2020.

Men detta ska bara ses som ett delmål. Huvudmålet är att öka andelen, som väljer någon form av kollektivtrafik framför den egna bilen. Men om vi ska lyckas med detta krävs de rätta förutsättningarna.

Det behövs ett bättre samarbete med länets kommuner för att öka samordningen mellan kollektivtrafik och fysisk planering. Kollektivtrafiken måste vara med redan från början i planeringen av nya bostadsområden och när samhällen byggs ut bör det vara klart vilken kollektivtrafik man kan förvänta sig där i framtiden.

Den 1 januari tog landstinget över ansvaret för kollektivtrafiken i länet.

Till att börja med kommer inte resenärerna att märka särskilt stor skillnad. Det välkända varumärket UL kommer fortfarande att synas på de gula bussar som trafikerar regionen och de gröna bussarna kommer att fortsätta att gå i stadstrafiken inne i Uppsala.

På lite längre sikt kommer resenärerna emellertid att uppleva förbättringar, både genom att den samhällssubventionerade kollektivtrafiken i länet får en huvudman och genom de möjligheter, som den nya kollektivtrafiklagstiftningen ger för trafikbolag att på rent kommersiella grunder erbjuda ett komplement till den trafik som vi är med och finansierar tillsammans via skattsedeln.

Genom att få ett bättre samspel mellan olika delar av kollektivtrafiken får fler möjlighet att använda den för sitt dagliga resande.

Den uppgift som vi i landstinget fått och tagit på oss är viktig för tillväxten i hela Uppsala län och i den större Stockholms- och mälardalsregion, som vi är en del av. Uppsala län växer och samtidigt sker en samhällsutveckling där arbetsmarknadsregionerna blir större. Tillsammans med de krav som miljön ställer innebär detta att en allt större del av resandet bör ske med kollektivtrafik. Landstinget har ett ansvar för att få till stånd en kollektivtrafik, som underlättar människors vardag och som är snabb, pålitlig och säker och som därmed gör att allt fler väljer kollektivtrafik före bilen.

Det är också viktigt att säkerställa en god tillgänglighet till kollektivtrafiken. Det gäller både genom att ha en pålitlig trafik med bra turtäthet, men det handlar också om att det ska vara lätt att använda kollektivtrafiken också för den som har svårt att röra sig, inte ser så bra eller har något annat funktionshinder.

Vi i Uppsala län är en del i ett större sammanhang. Det är många som bor i vårt län, men har sin arbetsplats i ett annat län.

Många av dem som har sin arbetsplats i Uppsala län, bor i Stockholms, Västmanland eller Gävleborgs län. Fortfarande finns alltför många problem som orsakas av dessa administrativa gränser. Vi ser det därför som en prioriterad uppgift att öka samarbetet i Mälardalen och med Gävleborg för en smidigare pendling över länsgränserna.

Landstinget i Uppsala län är ett ledande miljölandsting. För oss är en verksamhet, som tar hänsyn till miljön en självklarhet. Detta gäller också kollektivtrafiken.

Även om kollektivtrafik i sig är ett bättre alternativ för miljön än biltrafik, så bidrar i dag också kollektivtrafiken till utsläpp av växthusgaser.

Under de kommande åren måste vi därför ta de nödvändiga stegen för en fossilbränslefri kollektivtrafik. Allt för att nå den vision, som vi satt upp i landstingets ambitiösa miljöprogram: Att användningen i landstinget av fossila bränslen helt ska ha upphört till år 2020.

Erik Weiman (M)

landstingsråd

Lena Lundberg (FP)

landstingsråd

Johan Örjes (C)

landstingsråd

Miriam Eriksson (KD)

landstingsråd

Nina Lagh (M)

landstingsråd

UNT 10/1 2012

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!