Bra uppväxt ger god tillväxt

Jag vill att Uppsala ska bli Sveriges bästa kommun för barn, skriver Marlene Burwick.

8 juli 2010 00:00

Alla barn har rätt till en bra start i livet. Hur vi har det som barn kommer att påverka hela våra liv. Barn behöver bli överösta med kärlek så de möter världen med tillförsikt och få leka i trygga och utvecklande miljöer. Barn behöver få uppmärksamhet och stimulans i förskolan och en trygg, tröstande famn som finns där vid behov. Skolan ska lägga grunden för att barnen ska möta framtiden som kreativa, vetgiriga, trygga och demokratiska medborgare. Jag är övertygad om att ett bättre Uppsala börjar med att vi sätter barnen i centrum.

Barnfattigdomen har ökat de senaste åren. Enligt Statistiska Centralbyrån lever drygt en kvarts miljon svenska barn i en familj som antingen är beroende av socialbidrag för sin försörjning eller har väldigt låga inkomster.

Att leva i fattigdom leder till en ständig oro och minskad självkänsla. Barnfattigdomen i Sverige begränsar och hämmar barns utveckling. Barnen kan inte följa med på skolutflykter, kan inte spela fotboll för de har inte råd med fotbollsskor eller är ständigt hungriga för maten räcker inte. Barnen har stor insikt i familjens ekonomi som man också tar stort ansvar för själv och ber till exempel aldrig föräldrarna om pengar. Barn som lever i fattiga familjer har lägre levnadsstandard, men även sämre hälsa än andra barn.

Detta är uppfordrande för mig som socialdemokrat, det är ovärdigt ett välfärdsamhälle och det är något vi inte kan acceptera. Det är dags för en mer solidarisk välfärdspolitik som minskar klyftorna.

Jag vill att frågorna om barns och ungdomars hälsa får en mer prioriterad plats i kommunens verksamheter. Jag tycker att kommunen mer kraftfullt ska arbeta med folkhälsofrågor som rör barn, jag vill utveckla skolhälsovården och investera i ett förbättrat föräldrastöd.

Kvinnofridsfrågor är viktiga jämställdhets- och demokratifrågor. Men också från barnets horisont är det oerhört viktiga frågor. Inget barn ska behöva leva i ständig rädsla för att pappa ska slå mamma. Jag vill utöka stödet till organisationer som arbetar med kvinnofridsfrågor, som Kvinnojouren och Mansmottagningen mot våld, och organisationer som stödjer barnen som lever i familjer där våld förekommer.

Barnperspektivet måste in i alla politiska frågor. Barn ska få vistas i trygga och utvecklande miljöer med möjlighet till lek och rörelse. Därför är frågorna om tillgången till parker, lekparker och spontanidrott viktiga för oss socialdemokrater. Kulturen som är en sådan källa till skapelselust, lek och glädje måste också vara tillgänglig och nå så många barn som möjligt.

Att gå i förskola är en rättighet. Det är i förskolan barn får möjlighet att utveckla sitt sociala samspel, språket och sin lust att lära sig nya saker. Förskolepedagogiken ska ge alla flickor och pojkar samma möjligheter. Jag vill att förskolan ska ha tid att uppmuntra varje barns upptäckarlust och att våra minsta ska bli sedda och få vara trygga. Därför måste vi öka personaltätheten inom förskolan.

För att ge alla barn tillgång till förskolans pedagogik och utveckling vill vi socialdemokrater bygga ut förskolan med fler platser. Vi vill också erbjuda barn till föräldralediga och arbetslösa mer tid i förskolan och vårt mål är att gå från dagens 15 till 25 timmar i veckan. Jag vill också se över öppettiderna på förskolor och fritids för barn till föräldrar som jobbar på obekväma arbetstider och undersöka behovet av nattbarnomsorg.

Även inom skolan och skolbarnomsorgen vill vi öka kvaliteten, bland annat genom fler lärare, fritidspedagoger och andra vuxna. Alla Uppsalas skolor ska vara bra skolor och vi ska förbättra uppföljningen av kvalitet och hur eleverna trivs. Fler elever ska nå kunskapsmålen och vi vill att färre elever hoppar av gymnasiet genom att i tid sätta in extra stöd. En skola av hög kvalitet bidrar till integration och utvecklingen av ett demokratiskt samhälle.

Den 19 september är det val. Vi socialdemokrater ber om väljarnas förtroende för att kunna göra Uppsala till Sveriges bästa barnkommun. Alla barn har rätt att bli sedda och att växa upp till nyfikna, modiga och kreativa människor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!