Bevara hela Seminariet

Helt felaktigt hävdar Cecilia Forss och Liv Hahne att Vänsterpartiet stöder Moderaternas förslag om att bygga bort Seminarieparkens unika kvaliteter, skriver Ilona Szatmari Waldau

21 september 2011 16:21

REPLIK. Liv Hahne och Cecilia Forss försöker (UNT 19/9) få det till att Vänsterpartiet står bakom Moderaternas storskaliga bebyggelse i Seminarieträdgården. Ingenting kan vara mera fel.

Uppsala förtätas och behöver förtätas ytterligare. Seminarieträdgården ligger inom ett område med många nybyggen, och ännu fler är planerade i det intilliggande industriområdet, men också utan riktigt bra parker. Hela Seminarieträdgården behöver bevaras för att erbjuda gröna miljöer för de boende i närheten men också för sin funktion som ?grön lunga? och som hemvist för fjärilar, fåglar, bin och andra smådjur som nu trivs i trädgården.

Seminariet är även viktigt ur ett kulturmiljöperspektiv. Det är byggnaderna i förening med den omgivande parken som ger området dess kulturhistoriska särprägel. Själva seminariebyggnaden blir ointressant utan tillhörande trädgård, park och idrottsplats. Helheten har större betydelse än enskildheterna ur ett bevarandeperspektiv. Det är inte bara byggnaderna som behöver kulturminnesskyddas. Hela parken borde ges kulturminnesstatus.

Vänsterpartiet kommer att fortsätta att arbeta för att utveckla Uppsala utan att ta parker och kulturmiljöer i anspråk för att bygga nytt. Det är utmärkt att omvandla delar av industriområdet Librobäck till bostadsområden men då behövs också bra parker. Seminarieträdgården kan bli just den parken, om den bevaras utan något av de nybyggen som nu föreslås.

När Liv Hahne och Cecilia Forss försöker få det till att även Vänsterpartiet stödjer förslaget om att bygga sönder trädgården beror det på ett försök till kompromiss. Mot det storskaliga byggande som Moderaterna med flera förespråkar stod ett förslag med försiktigare bebyggelse. Vänsterpartiets ledamot i byggnadsnämnden valde att ge sitt stöd för att detta förslag skulle ställas ut. Något stöd för Liv Hahnes bygglinje har aldrig givits.

Det ändrar inte vår grundinställning och det mål vi arbetar för: Ett kulturminnesskydd av hela Seminariet, byggnader såväl som trädgård och idrottsplats.

Ilona Szatmári Waldau
kommunalråd (V)
UNT 22/9 2011

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!