Bejaka ett fritt och enat Europa

Vi har nog aldrig varit så nära ett fritt och enat Europa som vi är nu. Detta måste vi bejaka då nationalistiska och främlingsfientliga partier tyvärr går framåt i Europa. Det skriver Marta Obminska och Christofer Fjellner med anledning av Europadagen i dag.

6 maj 2011 16:40

Det går bra för Sverige. Vår ekonomi växer och vi kan nu med tillförsikt se att de reformer som vi har genomfört under Moderaternas och Alliansens regeringstid, i kombination med sunda offentliga finanser, innebär att vi har ett bra utgångsläge inför kommande år.

Trots goda förutsättningar­ ser vi även utmaningar framöver. En sådan är den demografiska utvecklingen. Den innebär för Sveriges del att allt färre människor i arbetsför ålder kommer att behöva försörja en allt större andel äldre. Samtidigt hårdnar konkurrensen i världen.

Moderaterna och Alliansen inser, till ­skillnad från oppositionen, vikten av att ­Sve­rige måste kunna konkurrera med kunskap och ha de bäst utbildade studenterna för att fortsätta vara en röst att räkna med även i framtiden.

Ett samarbete för att garantera fred. Det har varit tanken bakom Europeiska unionen ända sedan grunden lades med dåvarande Europeiska kol- och stålgemenskapen i slutet av 1950-talet. Vid starten samarbetade sex länder kring produktionen av kol och stål, vilket utgör grunden för vapentillverkning, för att på så vis motverka krig.

Vårt parti tog ställning för ett medlemskap i European Economic Community redan år 1961. Sverige har varit medlem i unionen sedan år 1995.

Det innebär att vi alla fritt kan resa, arbeta och bosätta oss i de andra medlemsländerna. Tack vare vårt samarbete inom Europeis­ka unionen kan vi exempelvis leva i Malta, arbeta i Storbritannien, studera i Polen och pensionera oss i Spanien. En situation som var långt ifrån självklar för endast tjugo år sedan.

När länderna i Baltikum och Öst- och Cent­raleuropa skulle komma med i Europeis­ka unionen ville Socialdemokraternas partiledare Göran Persson inskränka den fria rörligheten och talade om risken för ­”social turism”.

Sverigedemokraternas ledamot i riksdagens EU-nämnd Margareta Sandstedt har haft en begränsning av att röra sig fritt som sin hjärtefråga, någonting som märks väl i den dagliga debatten.

Många av våra yngre var inte med under de omvälvande åren i slutet av 1980- och början på 1990-talet då Warszawapakten och Sovjetunionen upplöstes och våra baltiska grannländer Estland, Lettland och Litauen återfick sin frihet. Resan därifrån till där vi befinner oss nu kan inte beskrivas som annat än historisk. I dag, efter decennier av arbete, har unionen 27 medlemmar och ett djupt samarbete över gränserna. Vi möter i dag ett helt annat Europa.

Vi har förmodligen aldrig varit så nära ett fritt och enat Europa som vi är nu. Detta är någonting som vi särskilt måste bejaka i en tid då nationalistiska och främlingsfientliga partier tyvärr går framåt i Europa.

Uppsalas bägge universitet, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, är stora tillgångar för vårt län och rankas mycket högt i internationella jämförelser. Dagens öppna gränser innebär stora möjligheter för våra studenter att läsa hela eller delar av sin utbildning utomlands. Europeiska unionen jobbar aktivt med att främja utbyten mellan länder i unionen. Genom programmet Erasmus som vänder sig till universitet och högskolor i Europa finansieras olika projekt inom utbildningsområdet.

Det innebär att svenska studenter sedan år 1992 ges möjlighet att läsa utomlands under delar av sin utbildning. Ett utbyte av kunskap som berikar både Sverige som land och de enskilda studenterna. Genom Lissabonkonventionen förbinder sig de anslutna länderna till att ömsesidigt godkänna varandras utbildningar. Det underlättar för såväl studenternas utbyten mellan länderna som för arbetstagarnas rörlighet inom unionen.

Intresset för utbyten med utlandet är stort. Från Uppsala universitet åkte under förra läsåret 331 studenter till olika länder i Europa för att studera inom Erasmus. Det var en ökning med 18 procent från året innan.

Totalt läste drygt 2 700 svenska studenter i ett annat europeiskt land genom Erasmus i fjol, vilket är en ökning med 12 procent jämfört med året innan.

Om vi även räknar in de studenter som gjorde praktik är det totala antalet Erasmusstudenter närmare 3 000 för läsåret 2009/2010. Uppsala har en stark tradition av utbyten med omvärlden och vi tror att det är en bidragande orsak till universitetets – och stadens – goda rykte utomlands.

Alltför få människor vet att den 9 maj 1950 var det datum då tanken bakom Europeiska unionen föddes, vid en tidpunkt då hotet om ett tredje världskrig oroade hela Europa. Med anledning av det firar vi det datumet varje år – Europadagen. En dag då de värden som symboliserar den europeiska gemenskapen: frihet, öppenhet och gränsöverskridande samarbete lyfts fram. Sverige står inför utmaningar både i Europa och i omvärlden. Genom ett stark euro­peiskt samarbete, och de möjligheter som det innebär, är vi rustade att anta dem.

Moderaterna tror sedan länge på möjligheterna med ett europeiskt samarbete och kommer att fortsätta vara en röst för fred och fri rörlighet i Europa.

Marta Obminska
riksdagsledamot (M), Uppsala län
ledamot i EU-nämnden
Christofer Fjellner
Europaparlamentariker (M)
UNT 9/5 2011

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!