Avskaffa dubbdäcksförbudet

Dubbdäcksförbudet har inte fått avsedd effekt. Kommunens mätningar visar att halterna av skadliga partiklar ökat under det senaste året, skriver Niklas Stavegård och Jon Stenbeck.

19 april 2012 15:33

Dubbdäcksförbudet på delar av Vaksalagatan och Kungsgatan infördes 2010 i syfte att minska halterna av PM10-partiklar. Trots det överskreds miljökvalitetsnormerna hela 40 gånger under 2011. Överskridande ska endast få ske vid 35 dygn om året enligt Naturvårdsverkets krav. Det innebär en klar försämring jämfört med 2010, då miljökvalitetskraven överskeds 29 gånger. Samtidigt har andelen fordon med dubbdäck sjunkit radikalt och ligger i dag kring 30 procent. Det innebär att de förhöjda halterna främst kan spåras till andra källor än dubbdäcken.

Samtidigt som dubbdäcksförbudet på Kungsgatan infördes har ett omfattande byggande pågått vid och runt centralstationen i samband med uppförandet av det nya resecentrumet. För att undvika bilkörning på Kungsgatan har många Uppsalabor valt att åka andra vägar, till exempel Väderkvarnsgatan eller den nya Stationsgatan.

I sammanhanget vore det intressant att veta i vilken utsträckning partikelhalterna har ökat på Väderkvarnsgatan. Avstängningen av Strandbodkilen har säkert också bidragit till färre fordon på Kungsgatan. Dubbdäcksförbud och färre bilar till trots, partikelhalterna på Kungsgatan har ökat. Det är dags att hitta andra orsaker än dubbdäck till de ökade partikelhalterna i vår luft.

Även om dubbdäcksförbudet inte har haft avsedd effekt är det ur ett folkhälsoperspektiv mycket viktigt att fortsätta arbetet med att minska partikelnivåerna. Nya städmetoder med vakuumteknik har testats i gatumiljö i såväl Uppsala som Stockholm med gott resultat. Störst effekt på partikelnivåerna har den effektivare städningen under våren, när vägbanorna torkar upp och sandningen inte förekommer, och då problemen med höga partikelhalter är som störst.

Med en effektivare städning går det att minska halterna med upp till 30 procent. Det innebär en betydlig sänkning av partikelhalterna och skulle bidra till att kraftigt förbättra luftkvaliteten. Vakuumstädning bör kombineras med användning av dammbindningsmedel för att ytterligare minska halterna. På gator med förhöjda partikelhalter har tester visat att det är möjligt att minska halterna av PM10-partiklar med 20-30 procent. Det är ett resultat som Uppsalaborna vore värda.

Med dubbdäcksförbudet på Kungs- och Vaksalagatan har politikerna valt en snabb men ineffektiv metod för att försöka minska halterna av de hälsovådliga PM10-partiklarna. Samtidigt har det varit ett effektivt sätt från kommunen att försöka smita ifrån sitt ansvar för en bättre renhållning och en god luftkvalitet. Strategin att göra trafikanterna ansvariga för luftkvaliteten har en tydlig baksida. Den är billig, men resultatet är inte godkänt.

Från Motormännens sida tycker vi det är glädjande att Stefan Hanna säger sig inte vilja utöka dubbdäcksförbudet (UNT 11/4). Men vi anser att förbudet ska tas bort helt.

Utökad och förbättrad städning med vakuumteknik och användning av dammbindningsmedel kostar, men är effektivt för att minska partikelhalterna. Vi har förståelse för att Stefan Hanna vill värna den kommunala ekonomin, men besparingsivern får inte gå ut över folkhälsan genom att ett billigt men verkningslöst alternativ väljs.

Niklas Stavegård

trafiksäkerhetsexpert Motormännen

Jon Stenbeck

informationschef Motormännen

UNT 20/4 2012

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!