Varför ska Uppsalabor skotta och sanda kommunens mark?

I Uppsala är man skyldig att sanda och snöröja på trottoaren utanför det egna huset.
I Uppsala är man skyldig att sanda och snöröja på trottoaren utanför det egna huset.

Ska det krävas ett riksdagsbeslut för att det ska bli ändring i Uppsala kommun, frågar sig Gunnar Westermark och Hans-Erik Boström.

Debatt 30 december 2023 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Visste du att om du bor i Knivsta kommun behöver du inte skotta och sanda trottoaren utanför din fastighet, men om du bor i Uppsala kommunen är du skyldig att göra det?

Hur kan det vara så olika regler i olika kommuner? Svaret är att alla landets kommuner har rätt att förelägga fastighetsägare detta – enligt lag 1998:814 med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Bakgrunden till möjligheten att ålägga småhusägare underhållsansvar för gångbanor finns i 1868 års ordningsstadga, som i sin tur byggde på vad som gällde i många städer i Sverige sedan tidigare. Nu har vi snöplogar, men på 1800-talet krävdes att så många som möjligt högg i med snöskyffeln.

Totalförsvarsplikten skiljer inte på i vilken kommun man bor och med detta i åtanke förefaller det helt orimligt att plikten att snöröja och halkbekämpa kommunalt ägd mark kan skilja beroende på i vilken kommun man bor.

Ungefär en tredjedel av landets kommuner har dock beslutat att befria fastighetsägare från detta ansvar. På Knivsta kommuns hemsida står att läsa; ”Som fastighetsägare är du inte skyldig att snöröja och halkbekämpa gångbanor vid din egen fastighetsgräns” Beslutet togs i samhällsutvecklingsnämnden den 22 augusti 2016 efter att ett medborgarförslag röstats igenom. I Uppsala kommun saknas möjligheten att lämna medborgarförslag, där medborgare vill påverka politiken i allmänna frågor utan att behöva vara ansluten till ett politiskt parti. Införande av medborgarförslag (som även Östhammars kommun har) är väl ett utmärkt sätt att förstärka demokratin?

I Uppsala kommun däremot beslutade man senast den 25 januari 2016 att förlänga kravet på berörda fastighetsägare, i regelverket ”Lokala föreskrifter om gångbanerenhållning för Uppsala kommun”, står: 

”... 2 § Inom detaljplanelagt område, där kommunen är huvudman för allmänna platser, ansvarar en fastighetsinnehavare för 

1. renhållning av gångbana eller andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för gångtrafiken, 

2. renhållning av gångbana på upp till tre meter utanför fastigheten då det rör sig om gågator och gångfartsområden, Om det mellan gångbanan och fastigheten ligger en grönyta eller plantering på upp till 10 meters bredd ansvarar fastighetsinnehavaren ändå för gångbanans renhållning. 

3 § I de fall gångbanan, eller andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för gångtrafiken, finns innanför 1. område 1 (se bilaga) ska renhållning vara utförd senast kl. 08.00 på vardagar och senast kl. 10.00 på lördagar och helgdagar, 2. område 2 (se bilaga) ska renhållning vara utförd senast kl. 09.00 på vardagar och senast kl. 11.00 på lördagar och helgdagar. 

Vinterväghållning

4 § Fastighetsinnehavaren ska snarast 

1. ta bort snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken, 

2. sanda gångbanan vid halka eller vidta andra motsvarande åtgärder ...”

Vi vet ju hur detta efterlevs i praktiken och hur orimligt föreläggandet upplevs av de flesta.

Vi kan konstatera att Uppsala kommun inte heller i anbudsunderlaget för upphandling av vinterväghållning inför perioden 1 juli 2023 till 30 juni 2026 tagit med vinterväghållning av trottoarer trots att flera politiska partier inför valet 2022 skriftligen förklarat sig positiva till denna förändring, och föreslagit att frågan ska utredas och vad kostnaden skulle bli, efter att de svarat på en enkät/skrivelse som Sunnersta Egnahemsförening skickat ut inför valet 2022. Ska vi behöva leva med detta orimliga föreläggande i ytterligare tre vintrar?

Går det då inte att ändra den föråldrade lagen? Det är en fråga för Sveriges riksdag. Vi välkomnar nya tag med denna lagstiftningsfråga i riksdagen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa