Skolan behöver upptäcka och agera mot hedersvåld

Regeringen är överens om att en rad nya åtgärder mot hedersvåld måste genomföras, skriver Paulina Brandberg.

Jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) berättar att regeringen kommer att genomföra en rad åtgärder mot hedersvåld.

Jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) berättar att regeringen kommer att genomföra en rad åtgärder mot hedersvåld.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Debatt2023-08-25 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alla barn och unga som växer upp i Sverige har rätt att äga sitt liv och bestämma över sin egen kropp. Det handlar om frihet och om mänskliga rättigheter. Tyvärr är detta inte en självklarhet för alla. Vi är smärtsamt medvetna om att tusentals unga flickor och pojkar utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Varje dag. 

Verkligheten är att många av de elever som nu kommer tillbaka till skolan efter sommarlovet bär på minnen och erfarenheter av olika typer av våld, övergrepp och begränsningar med kopplingar till hedersproblematik. Förra året tog Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland emot 569 ärenden till stödtelefonen för yrkesverksamma. Nära 70 procent av de utsatta individerna som samtalet handlade om var under 18 år. Många av de unga hade utsatts för flera olika typer av våld. Det handlar om en kombination av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld, digital kontroll, kränkningar och begränsningar. 

Det är tydligt att vi behöver göra mer. För att kunna agera är första steget att vi lär oss se signaler på det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Där har skolan en viktig roll. Men att se och veta räcker inte. Vi behöver agera mot dem som fråntar barn och unga deras fri- och rättigheter. 

Regeringen är överens om att straffen för hedersrelaterat förtryck ska skärpas, stödet till utsatta förbättras och myndigheternas arbete effektiviseras. Så sent som i juni beslutade regeringen om att skjuta till ytterligare medel till Skolverkets uppdrag om stärkt systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen gav också Skolinspektionen i uppdrag att granska skolornas arbete med det nya kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer med ett uttalat fokus på att förebygga och hantera hedersrelaterat våld och förtryck. 

I arbetet med att förebygga och förhindra att barn och unga utsätts för brott eller själva blir förövare, är det viktigt att samarbetet mellan socialtjänsten, skolan och polisen fungerar. Regeringen ser nu därför över hur vi kan underlätta det samarbetet genom att ta bort vissa sekretesshinder. Vi har därför beslutat om ett tilläggsdirektiv till Skolsäkerhetsutredningen som innebär att utredaren också ska kartlägga vilka uppgifter som kan behöva utbytas mellan skola, socialtjänst och brottsbekämpande myndigheter med fokus på att skapa förutsättningar för att förebygga brott. Utredaren ska också föreslå lagändringar som underlättar det arbetet.

Låt mig vara väldigt tydlig. Hedersrelaterat våld och förtryck kan och får aldrig accepteras. Individuell frihet och mänskliga rättigheter ska gälla för alla. Oavsett ålder och avsett var i Sverige du bor. Regeringen kommer att fortsätta det arbetet med full kraft.