Miljöprövningen av vattenkraften måste återupptas

Regeringen verkar ha glömt hur viktigt det är med strömmande vatten för många unika djurarter, skriver Gustaf Lind och Mats Johansson.

Omlöpet för fiskvandring vid Nerhammaren, Hargs bruk, visar hur det går att både ta miljöhänsyn och bevara vattenkraft.

Omlöpet för fiskvandring vid Nerhammaren, Hargs bruk, visar hur det går att både ta miljöhänsyn och bevara vattenkraft.

Foto: Upplandsstiftelsen

Debatt2023-10-13 06:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regeringen måste släppa symbolpolitiken med enbart fokus på elsystemet och se värdet av fritt strömmande vatten. Något som är avgörande för den biologiska mångfalden i Sveriges älvar, åar och bäckar. Därför vill WWF att regeringen gör det självklara valet att låta miljöprövningen av vattenkraften komma igång igen efter ett års paus.

Den paus som regeringen beslutade om har varit ett spel för gallerierna, som riskerar den unika överenskommelsen mellan energibolag och myndigheter som den nationella planen för miljöprövning av vattenkraften är. Att pausa miljöprövningen löser inte några av dagens problem och utmaningar för elsystemet. Detta då de åtgärder som följer av miljöprövningen inte påverkar elproduktionen förrän tidigast om fem år och de genomförs dessutom successivt. De verkliga utmaningarna för svensk elförsörjning, som stabilitet i elsystemet, kvarstår. Den självklara vägen framåt är att ta hänsyn till den breda överenskommelsen mellan stat och näringsliv och återuppta miljöprövningen av vattenkraften. Det regeringsuppdrag som myndigheterna nu redovisat ger inte heller något nytt underlag som kan användas för politiska beslut om en förändrad riktning. Exempelvis är de simuleringar för att beräkna negativ påverkan på elsystemet som gjorts i myndigheternas rapport, baserade på stora osäkerheter eftersom underlag saknas, delvis eftersom vi pausat prövningarna.

Regeringen verkar, i sin iver att räkna kilowattimmar, ha glömt bort livet i våra strömmande vatten och hoten mot unika arter, som till exempel Östersjölax och havsnejonöga, i våra ekosystem. Sverige är tvunget att uppfylla EU:s vattendirektiv och det finns inget alternativ till miljöprövning om vi inte aktivt vill bryta mot EU:s lagar och regler. Återupptar vi inte miljöprövningarna riskerar Sverige att behöva betala höga böter till EU. Dessutom finns en risk att om den nationella överenskommelsen om miljöprövning av vattenkraften faller försvinner det unika systemet med vattenkraftens Miljöfond. Den ger damm- och vattenkraftverksägare ersättning för huvuddelen av kostnaderna för att utföra miljöåtgärder.

Stora värden har gått förlorade i fritt strömmande vatten när vattenkraften byggts ut och vattnets flöde reglerats. I Sverige har vi i dag runt 2 100 vattenkraftsdammar vilket bidrar till att hela ekosystem utarmas. Exempelvis dödas fisk som lax och ål i vattenkraftsturbinerna, deras vandringsvägar blockeras och områden där vattenlevande djur kan skydda sig och växa upp påverkas negativt.

Samtidigt minskar de ekonomiska värdena som tillgång till fiske, turism och friluftsliv ger, om vi inte restaurerar och återskapar livet i och runt våra strömmande vatten. Våra naturliga ekosystem som utvecklats under miljontals år har också ett eget inneboende värde och livskraft som behöver skyddas. Ändå vet vi så väl att det går att göra stor skillnad. Ett exempel är Upplandsstiftelsen och Sportfiskarna som med stöd av bland andra WWF och markägare byggt ett fiskomlöp förbi den gamla kraftverksdammen i Nerhammaren vid Hargs bruk, Östhammars kommun. Omlöpet är en liten fors med fyra meters höjdskillnad där man också har gjort naturvårdande åtgärder. Exempelvis har stenar lagts ut för att ge liv åt ån och fungera som viloplatser för vandrande fisk, på vägen från havet upp mot lekplatsen vid bruket. Resultatet har varit mycket lyckat, och fisk som gädda, öring och flodnejonöga simmar och leker nu i Hargsån igen för första gången på 350 år.

Vi har inte lärt oss något nytt under pausen. Regeringsuppdragets beräkningar är mycket osäkra och slutsatserna varken kan eller bör användas som underlag för beslut om förändringar av nationella planen för miljöprövning. Förslagen om att ge de berörda myndigheterna i uppdrag att göra fördjupade bedömningar är bra. Detta behöver göras både för vattenkraftens förmågor för elsystemet och kompletteras med bedömning av de miljönyttor miljöprövningen ger. Det krävs också en lägesbeskrivning för krav och mål om vattenmiljön och restaurering av vattendragen. 

Sammanfattningsvis menar WWF att vägen framåt för regeringen är rak och enkel: Låt vattenkraftens miljöprövning starta igen. Då kan vi fortsätta miljöanpassa vattenkraften så att den både kan förse oss med fossilfri energi och samtidigt ta hänsyn till livet i och kring våra strömmande vatten. På så sätt kan vattenkraftsproduktionen bli långsiktigt hållbar på naturens villkor.