Replik: Uppsala universitet gullar inte med Kina

Uppsala Universitet har kritiserats av Liberala Ungdomsförbundet för sitt engagemang i Kina.
Uppsala Universitet har kritiserats av Liberala Ungdomsförbundet för sitt engagemang i Kina.

Vi väljer våra projekt med noggrannhet och ställer tydliga krav på hur de ska genomföras, skriver två företrädare för universitetet.

Debatt 5 augusti 2020 13:36
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Joel Andersson, Hanna Deák och Hannes Sjöberg, LUF, Uppsala kritiserar i en debattartikel Uppsala universitet och den medicinska fakulteten för dess engagemang i Kina. Man ifrågasätter det och undrar om Uppsala universitet har en handlingsplan för samarbetet. Det är viktiga frågor som man tar upp och inom Uppsala universitet förs kontinuerligt en diskussion kring hur vi förhåller oss till samarbete med universitet, enskilda forskare och studenter i länder där demokrati, mänskliga rättigheter och akademiska frihet är hotade. Det stämmer att South East University har en politisk ledning och underordnade Kinas utbildningsministerium, men så är fallet med alla universitet i Kina. Om vi som universitet alls ska ha forsknings- och utbildningssamarbeten i Kina så går det inte att undvika att arbeta med universitet som har en koppling till regimen. Vi håller med om att utvecklingen i Kina när det gäller mänskliga rättigheter under de senaste åren försämrats och det har också påverkat vårt samarbete.

I Uppsala universitets mål och strategidokument framgår att vi ska vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld. Vi tror att vi genom att föra diskussioner med forskare och studenter i Kina har en möjlighet att påverka hur utbildning och forskning bedrivs. Vi har haft upprepade diskussioner inom Uppsala universitet, men också med andra universitet och aktörer i Sverige, kring hur vi ska förhålla oss till samarbeten med kinesiska universitet. Ingen av dessa diskussioner har kommit till slutsatsen att vi bör avbryta allt samarbete. Däremot ska vi vara noggranna med vilka projekt vi går in i och enbart medverka i samarbeten där mänskliga rättigheter tillvaratas och etiska principer följs i enlighet med Helsingforsdeklarationen, den internationella centrala forskningsetiska riktlinje som föreskriver etiska regler för forskning på människor.

Under 2010 blev Kinas ledare, Xi Jinping, vid ett statsbesök i Sverige intresserad av hållbart stadsbyggande i samband med ett besök i Hammarby Sjöstad. Fem år senare blev Uppsala universitet och dess medicinska fakultet tillfrågade om vi var intresserade av att delta i planering av sjukvård i en ny stadsdel i Nanjing. En bevekelsegrund för att gå in i ett sådant samarbete var, för den medicinska fakulteten, en förhoppning om att kunna bidra med kunskaper kring antibiotikaanvändning. Kina var vid den tiden ett av de länder i världen som hade störst överanvändning av antibiotika och en snabb ökning av antibiotikaresistenta bakterier. Detta är inte ett lokalt problem i Kina utan ett globalt hot mot vår hälsa, och inför möjligheten att kunna förbättra denna utveckling i ett av världens största länder såg vi det som vår skyldighet att göra ett försök. Vi blev också ombedda att hjälpa till med att bygga upp en biobank för forskning i första hand kring cancer och hjärt-kärlsjukdomar i samarbete med South East University i Nanjing.

I alla våra kontakter med South East University har vi varit tydliga med att aktiviteter som vi är involverade i, både vad gäller undervisning och forskning, måste följa Helsingforsdeklarationen. Vi har haft flera seminarier tillsammans med kinesiska forskare där vi understrukit att all insamling av prover för forskning kan ske först efter att ett projekt granskats av en etikprövningsnämnd och efter att forskningspersonerna lämnat ett informerat samtycke. Vi hoppas att vi genom diskussioner med enskilda forskare har haft möjlighet att påverka den forskning som sker i en riktning som tillvaratar mänskliga rättigheter. Tyvärr har den politiska ledningen i landet valt en annan väg och Uppsala universitet har därför inte gått vidare i något samarbete vare sig när det gäller medicinsk utbildning eller start av något biobanksprojekt.

Av de initiala planerna återstår idag endast ett utbyte av studenter på grundutbildnings- och doktorandnivå. Det är inte lätt att hitta den rätta balansen mellan avståndstagande och samarbete, men genom att föra en kontinuerlig dialog och ständigt pröva och ompröva vårt engagemang i olika projekt hoppas vi kunna värna både den akademiska friheten och verka för tillvaratagande av mänskliga rättigheter.

Ämnen du kan följa