Hårdare kontroll av skyddade boenden väntar

Regeringen genomför en rad åtgärder för att förbättra för utsatta kvinnor, skriver Camilla Waltersson Grönvall och Paulina Brandberg.

Skyddet för utsatta kvinnor är fortfarande för svagt. Det vill regeringen ändra på.

Skyddet för utsatta kvinnor är fortfarande för svagt. Det vill regeringen ändra på.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2023-12-24 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Julen är en högtid som för många innebär glädje, vila och tid med nära och kära. Men för alltför många människor är julen en högtid som präglas av skräck och utsatthet då våld i nära relationer ökar under storhelger. Våld mot kvinnor och barn måste bekämpas med samhällets fulla kraft. Regeringen arbetar därför på bred front för att få stopp på våldet och för att de som utsätts ska få bättre stöd. Allt annat är oacceptabelt. Vi är tydliga med att straffen ska skärpas, stödet till utsatta förbättras och myndigheternas arbete effektiviseras.

I somras kunde vi presentera en mycket efterlängtad reform som syftar till att stärka tryggheten och skyddet för våldsutsatta på skyddat boende, vilket oftast är kvinnor och barn. Propositionen innebär ett paradigmskifte i svensk politik där barn för första gången kommer få sina egna rättigheter så som tillgång till skola, hälso- och sjukvård tillgodosedda och inte längre ses som medföljande till den vuxne.

Vi satsar också mer pengar än tidigare regeringar på att bekämpa våldet. Den här regeringens öronmärkta summor för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck överstiger både 2023 och 2024 tidigare regeringars öronmärkta satsningar inom jämställdhetspolitiken.

Möjligheten att få komma till ett skyddat boende kan vara livsavgörande och det är viktigt att våra skyddade boenden håller god och hög kvalitet över hela landet. Så ser det tyvärr inte ut i dag. I dag kan vem som helst starta och driva ett skyddat boende eftersom det saknas både kvalitetskrav och tillståndsplikt. Detta leder till stora kvalitetsskillnader och dålig insyn i olika skyddade boenden.

Vi ser de brister och problem som finns med dagens skyddade boenden och har därför lagt fram en proposition som bland annat innebär att barnets vistelseort kan hemlighållas och umgängesrätten begränsas för en våldsutövande vårdnadshavare, att barn blir egna rättighetsbärare och att skyddade boenden blir tillståndspliktiga.

Nu går vi vidare med ytterligare satsningar och kan i dag presentera fyra viktiga initiativ:

  • För att följa upp och utvärdera kvaliteten i de skyddade boendena har Socialstyrelsen tagit fram kvalitetsindikatorer. Nu får myndigheten i uppdrag att se över indikatorerna för skyddat boende och på nationell nivå följa upp verksamheten vid sådana boenden med särskilt fokus på behov hos barn, våldsutsatta med funktionsnedsättningar samt våldsutsatta i hederskontext.
  • Socialstyrelsen får i uppdrag att undersöka i vilken utsträckningvåldsutsatta erbjuds en kontaktperson som bistår med ett samordnat stöd och hjälp vid myndighetskontakter med utgångspunkt i människors olika behov och förutsättningar.
  • Många skyddade boenden drivs av ideella organisationer som kan ta del av olika statsbidrag. Dessutom har flera initiativ tagits för att kommuner och idéburna aktörer enklare ska kunna tillämpa upphandlingsregler när socialtjänsten köper tjänster från civilsamhällesorganisationer. För att underlätta tillämpningen av regler när kommunerna upphandlar skyddat boende från ideella aktörer uppdrar regeringen åt Upphandlingsmyndigheten att ta fram en vägledning och genomföra utbildnings- och rådgivningsinsatser till de berörda parterna.
  • Att vistas i skyddat boende kan påverka förutsättningarna för olika socialförsäkringsförmåner, varför det är viktigt att enskilda får reda på vilka regler som gäller för att vid behov kunna anmäla ändrade förhållanden eller ansöka om olika förmåner. Därför får Socialstyrelsen i uppdrag att med hjälp av Försäkringskassan ta fram och sprida målgruppsanpassad information på detta område till kommuner och enskilda.

Att vi fortsätter arbeta på bred front för att komma åt våldet är inget annat än livsviktigt. Den här regeringen kommer inte vila förrän alla kvinnor, barn och andra våldsutsatta är trygga och fria.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M)
Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M)